Veolia Energia Levice, a.s.

Veolia Energia Levice, a.s. je obchodno-výrobná spoločnosť, ktorá si postupne buduje významné postavenie na elektroenergetickom trhu v SR. Zabezpečuje výrobu a dodávku elektriny a tepla, vrátane poskytovania podporných služieb pre elektrizačnú sústavu SR. Poslaním spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, pri trvalom znižovaní vplyvu výrobných procesov na životné prostredie.

ba
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
levice
Veolia Energia Levice, a.s.
Zeppelina 7
934 01 Levice
biskupice
tel.: +421 362 333 245
fax: +421 362 333 215
email: office.levice@veolia.com 

 

Novinky

Rekonštrukcia okruhu OS 46, Rekonštrukcia HVN CZT – Rybníky 5

Rekonštrukcia okruhu OS 86

Veolia Energia zmodernizovala rozvody tepla v Leviciach

Oznámenia pre verejnosť 

Oznámenie o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2023
Oznámenie o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2022
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy elektrickej energie
Oznámenie o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2021
Oznámenie o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2020
Emisné protokoly PPC
Oznámenie o podpore OZE a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2019
Oznámenie o podpore kombinovanej výroby elektriny a tepla 2018

Dokumenty: Distribúcia elektriny - Prevádzkovateľ Miestnej distribučnej sústavy

Ceny za pripojenie do DS

Maximálne ceny za pripojenie pri pripojení do DS

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny

Žiadosť o pripojenie k MDS

Žiadosť o obnovenie distribúcie elektriny

Žiadosť o prerušenie distribúcie elektriny

Cenník externých služieb pri dodávke elektriny

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku

Oznámenie o prevzatí Obchodných podmienok pre prístup a pripojenie k MDS

Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 

Štandardy kvality

Štandard kvality - teplo 2023

Rozhodnutia URSO

Rozhodnutie o cene tepla
Rozhodnutie o cene elektriny
Povolenie na predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla
Povolenie na predmet podnikania: elektroenergetika

Stratégia, ciele a poslanie

Stratégia spoločnosti vychádzala zo schváleného plánu na konkrétne obdobie, rešpektujúc legislatívu SR, nariadenia orgánov spoločnosti, obchodné zmluvy a ostatné záväzky. Poslaním spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou  teplom, pri trvalom znižovaní vplyvu výrobných procesov na životné prostredie. Ukončením projektu výstavby PPC 82 MWe sú vytvorené podmienky pre naplnenie hlavných strategických cieľov spoločnosti, ktoré sú orientované predovšetkým do nasledovných oblastí:

 • zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a minimalizovanie dopadov výroby na životné prostredie,
 • trvalé zvyšovanie trhovej hodnoty spoločnosti,
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti a dosiahnutie úrovne popredných firiem na trhu s elektrinou,
 • udržanie si významného postavenia na domácom trhu a súčasne dosahovať vysokú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok elektriny a poskytovaných podporných služieb,
 • udržanie a rozvoj korektných a efektívnych zmluvných vzťahov s ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou,
 • vytváranie pozitívneho obrazu spoločnosti vo vzťahu k verejnosti.

Strategické zámery spoločnosti vychádzajú z podnikateľského poslania „Byť vysoko výkonným výrobcom, predajcom a obchodníkom s elektrinou zameraným na trh a kvalitu a vytvoriť hodnotu pre vlastníkov, uspokojiť zákazníkov a náležite ohodnotiť všetkých zamestnancov".
 

​Životné prostredie

Veolia Energia Levice, a.s. je významnou energetickou spoločnosťou na slovenskom trhu a naše aktivity majú nezanedbateľný dosah na životné prostredie. Princípy ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci integrujeme do politiky a riadenia všetkých procesov spoločnosti. Pozitívne tak  ovplyvňujeme fungovanie prevádzkovej činnosti, manažmentu investícií, ale aj obstarávanie a riadenie zmluvných partnerov. Z pohľadu celkového hodnotenia spoločnosti a jej správania sa voči životnému prostrediu je možné konštatovať, že všetky procesy a činnosti vykonávané v spoločnosti smerujú k postupnému trvalému zlepšovaniu správania sa spoločnosti voči všetkým zložkám životného prostredia.
 

Technické údaje

Elektrická energia
Projektovaný elektrický výkon: 82 MW
Teplo
Projektovaný tepelný výkon: 32 MW
Elektráreň
Realizáciou stavby vznikol zdroj výroby elektrickej a tepelnej energie na báze paroplynového cyklu (ďalej len PPC), ktorý zabezpečí dodávku elektriny do rozvodnej siete ZSE, a.s. a pokrytie potrieb tepelnej energie pre mesto Levice a objekty priemyselného parku Levice – Juh.
Zdroj poskytuje elektrický výkon 82 MWe a súčasne dodávku tepla vo forme pary a teplej vody v celkovom tepelnom výkone cca 500 000 GJ/rok.
Okrem silovej elektriny dodávanej z 11 kV rozvodne do 110 kV siete ZSE, a.s. cez susediacu transformovňu 11/110 kV poskytuje PPC pre SEPS podporné služby sekundárnej regulácie a vzhľadom na inštalované kogeneračné jednotky je schopný aj tzv. „štartu z tmy“ pri „black-out“ - úplnom rozpade rozvodnej siete.
 

Technologické zariadenia

 • 2 ks setov spaľovacích turbín RB 211 - DLE - "Dry Low Emision" s generátorom 30MWe
 • 2 ks dvojtlakových horizontálnych kotlov
 • systém na výrobu a distribúciu tepla
 • parná kondenzačná turbína SST 300
 • vzdušný kondenzačný systém - suchá kondenzácia
 • cirkulačné chladiče - Forgo
 • systém stlačeného vzduchu
 • 6 ks kogeneračných jednotiek generátoromi po 2,0 MWe a tepelným výkonom 2,0 MWt
 • systém doplňovania napájacej vody s napájacou nádržou s odplyňovaním
 • chladiace veže
 • plne automatizovaná chemická úpravovňa vody
 • rozvodňa VN
 • rôzne komponenty od renomovaných firiem použitých na parnom, doplňovacom a ostaných systémoch PPC
 • technologické riadiace systémy od Valmet, Siemens, Allen-Bradley, Prominent