C - bau, spol. s r.o.

Spoločnosť C - bau, spol. s r.o. bola založená v roku 1994. Zameriava sa na výkon špecifických činností spojených s prevádzkou tepelnotechnických zariadení a ich údržbou, na realizáciu investičných celkov, špeciálne merania, odborné poradenstvo a konzultačnú činnosťou pri riešení technických problémov a zlepšovaní účinnosti energetických zariadení.

bau
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
tel.:
+421 906 105 228

 

Naše služby

Spoločnosť C - bau, spol. s r.o. poskytuje služby najmä v týchto oblastiach:

 • odborná konzultačná a poradenská činnosť predovšetkým pre oblasť tepelnoenergetických zariadení, merania, reguláciu a riadiace systémy,
 • vypracovanie štúdií, auditov, analýz, technický dozor,
 • realizácia investičných celkov a opráv v odbore,
 • technický rozvoj a odborné poradenstvo pri zlepšovaní účinnosti a efektívnom využitím energetických zariadení,
 • technická pomoc pri modernizácii energetických zariadení, rekonštrukciách a opravách,
 • zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení - plynových, tlakových a elektrických v zmysle vyhlášky 508/2009,
 • špeciálne merania a analýzy ako napr. termografia, analýza vibrácií a ultrazvuková detekcia,
 • monitoring zariadení pre preventívnu údržbu.

 

Špeciálne merania a odborné posudky

Analýzy vibrácií

Rotačné časti točivých strojov dynamicky namáhajú zariadenie a spôsobujú vibrácie. Analýzou týchto vibrácií môžeme presne diagnostikovať stav takéhoto zariadenia.

 • odhalenie chýb a sledovanie prípadných odchýlok a ich vývoj = predchádzanie vážnejším poškodeniam

Detekcie ultrazvuku

Počas prevádzky väčšina priemyselných zariadení produkuje zvuk s vysokými frekvenciami - ultrazvuk, ktorý náš sluch neregistruje. Detekcia tohto ultrazvuku je dôležitým nástrojom a pomôckou pri vykonávaní podmienenej údržby.

 • detekcia elektrických problémov alebo potenciálnych mechanických problémov,
 • lokalizácia a identifikácia únikov médií cez mikrotrhliny spôsobujúce tlakové a tepelné straty, čiže zbytočné výdavky za energiu.

Infračervená termografia

Výkonná technika, ktorá umožňuje vykonať diagnostiku stavu fungujúceho systému, a to bez priameho kontaktu a z určitej vzdialenosti. Nedeštruktívny detekčný prostriedok schopný odhaliť problémy, ktoré sa nedajú spozorovať voľným okom.

 • zisťovanie a predvídanie abnormálneho zahrievania alebo veľkých výkyvov, ako napr. teplotných rozdielov v zahrievaní, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie materiálu, súčiastky a pod.,
 • odhaľovanie rozhodujúcich prvkov, ktoré vyžadujú okamžitý servisný zásah alebo vypracovanie plánu preventívnej údržby.

Merania elektrických parametrov sietí

Poruchy elektrickej siete majú vplyv na výkon a dobré fungovanie zariadení. Ide o poruchy všetkých druhov týkajúce sa elektrického napájania, ale aj o náhodné poruchy alebo zhoršenie elektrických parametrov.

 • kontrola stavu elektrickej siete, kolísavosti napätia, intenzity alebo fázovej nevyrovnanosti,
 • zistenie skutočnej charakteristiky zariadenia pri zaťažení, pri spotrebe.

Detekcia podzemných vedení

Nedeštruktívny merací prostriedok, ktorý umožňuje lokalizovať trasy podzemných vedení indukčnou metódou. Používame na to elektrický detektor, ktorý lokalizuje prítomnosť podzemného vedenia.

 • overenie a aktualizácia plánov inžinierskych sietí,
 • kontrola pred začatím výkopových prác,
 • potvrdenie nákresu pri vytýčení sietí.