Politika skupiny Veolia Energia

Spoločnosť Veolia má 160-ročnú tradíciu a je globálnym lídrom v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. Poskytuje riešenia pre hospodárenie s vodou, odpadmi a energiami, ktoré priamo prispievajú k udržateľnému rozvoju a konkurencieschopnosti. Pomáha rozvíjať prístup k zdrojom, ich ochranu a dopĺňanie prostredníctvom spomenutých strategických oblastí podnikania. Veolia Energia pôsobí na Slovensku od roku 1993 a patrí k hlavným predstaviteľom v prevádzkovaní systémov centrálneho zásobovania teplom. Dôležitou časťou jej portfólia sú služby pre priemyselných klientov, ako aj projekty energetickej efektívnosti zamerané na úsporu energií, či už pre štátnu, alebo súkromnú sféru.
Na uskutočnenie svojich záväzkov je Veolia Energia vybavená integrovaným systémom riadenia bezpečnosti, kvality, životného prostredia a energií a týmto štyrom zložkám venuje mimoriadnu pozornosť pri každodennej činnosti.

Veolia Energia na Slovensku sa zaväzuje:

  • pripisovať dôležitosť zvládaniu rizík ohrozujúcich pracovné podmienky, zdravie, bezpečnosť a hygienické aspekty začleňovaním preventívnych opatrení do všetkých svojich činností nad rámec legislatívnych požiadaviek,
  • neprestajne hľadať možnosti, ako skvalitňovať svoje služby, počúvať zákazníkov, reflektovať ich rôznorodosť náležitými ponukami riešení a usilovať sa o ich každodenné napĺňanie,
  • podporovať výskum a rozvoj trvalo udržateľných riešení a inovácií pre svojich zákazníkov, spoločnosť a životné prostredie, zodpovedne rásť a konať v záujme ochrany prírodných zdrojov, zvyšovania prevencie ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám,
  • sústavne zlepšovať hospodárenie s energiami prostredníctvom podporovania nákupu energeticky účinných výrobkov a služieb a zefektívnenia prevádzkových činností,
  • rešpektovať a dodržiavať pravidlá, zmluvné podmienky, právne predpisy a napĺňať iné technické, ekonomické, environmentálne a spoločenské požiadavky pri výkone svojej činnosti,
  • svojou činnosťou aktívne prispievať k podpore rozvoja komunity, v ktorej spoločnosť podniká, a podnecovať svojich obchodných partnerov, dodávateľov, subdodávateľov k dodržiavaniu rovnakej zodpovednosti,
  • rozvíjať schopnosti a profesionalitu svojich zamestnancov, naďalej budovať dobré meno spoločnosti, pozíciu lídra a nositeľa know-how v oblasti energetických riešení a vytvárať atraktívne podmienky pre prácu v spoločnosti.

Business Leaders Forum je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Veolia Energia patrí medzi členov tohto združenia a pri všetkých svojich aktivitách má na zreteli princípy zodpovedného podnikania. 

ETICKÝ KÓDEX VEOLIA
PODNIKÁME ZODPOVEDNE
Sme členmi združenia Business Leaders Forum