Politika skupiny Veolia Energia

Spoločnosť Veolia má 160 - ročnú tradíciu a je globálnym lídrom v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. Poskytuje riešenia pre hospodárenie s vodou, odpadmi a energiami, ktoré priamo prispievajú k udržateľnému rozvoju a konkurencieschopnosti. Pomáha rozvíjať prístup k zdrojom, ich ochranu a dopĺňanie prostredníctvom spomenutých strategických oblastí podnikania.
 
Na Slovensku patria spoločnosti skupiny Veolia Energia k hlavným predstaviteľom v prevádzkovaní systémov centrálneho zásobovania teplom, vo výrobe elektrickej energie využitím technológie kogenerácie a zabezpečovaní projektov energetickej efektívnosti zameraných na úsporu energií pre  štátnu i súkromnú sféru. Dôležitou súčasťou ich portfólia sú služby pre priemyselných klientov, poskytovanie priemyselných služieb viazaných na produkciu vozidiel v oblastiach: správa vôd, energetických zariadení, odpadového hospodárstva, skladového hospodárstva, logistiky, zariadení a infraštruktúry, čistenia, diagnostiky a mechanických opráv.     
 
Spoločnosti skupiny Veolia Energia sa zaväzujú:
  • rešpektovať a dodržiavať pravidlá, zmluvné podmienky, právne predpisy a napĺňať iné technické, ekonomické, environmentálne a spoločenské požiadavky, pričom budú pripisovať dôležitosť zvládaniu rizík ohrozujúcich pracovné podmienky, zdravie, bezpečnosť a životné prostredie začleňovaním preventívnych opatrení do všetkých svojich činností,
  • pozorne načúvať potrebám klientov, neprestajne hľadať možnosti  ako skvalitňovať svoje služby, reflektovať ich rôznorodosť náležitými ponukami riešení a usilovať sa o ich každodenné napĺňanie,
  • svojou činnosťou aktívne prispievať k podpore rozvoja komunity, v ktorej spoločnosť podniká, a podnecovať svojich obchodných partnerov, klientov, dodávateľov, subdodávateľov k dodržiavaniu rovnakej zodpovednosti,
  • podporovať výskum a rozvoj trvalo udržateľných riešení a inovácií pre svojich klientov, spoločnosť a životné prostredie, zodpovedne rásť a konať v záujme ochrany prírodných zdrojov, zvyšovania prevencie znečisťovania životného prostredia, ochrany biodiverzity a boja proti klimatickým zmenám,
  • sústavne zlepšovať hospodárenie s energiami prostredníctvom podporovania nákupu energeticky účinných výrobkov a služieb a zefektívnenia prevádzkových činností,
  • rozvíjať vedomosti, podporovať samostatnosť, výkonnosť a osobnú zodpovednosť všetkých zamestnancov s určovaním, preskúmaním a začleňovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, podnecovať svojich partnerov, klientov, dodávateľov a subdodávateľov, aby podporili naše požiadavky a záväzky,
  • rozvíjať schopnosti a profesionalitu svojich zamestnancov, naďalej budovať dobré meno spoločnosti, pozíciu lídra a nositeľa know-how v oblasti energetických riešení a vytvárať atraktívne podmienky pre prácu v spoločnosti,
  • pôsobiť na všetkých úrovniach s cieľom trvalého zlepšovania efektívnosti spoločnosti, tak aby bol garantovaný trvalý rozvoj našich aktivít.
Na uskutočnenie svojich záväzkov sú spoločnosti skupiny Veolia Energia  vybavené integrovaným systémom riadenia bezpečnosti, kvality, životného prostredia a energií a týmto štyrom zložkám venujú mimoriadnu pozornosť pri každodennej činnosti.

Business Leaders Forum je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Veolia Energia patrí medzi členov tohto združenia a pri všetkých svojich aktivitách má na zreteli princípy zodpovedného podnikania. 

 
ETICKÝ KÓDEX SKUPINY VEOLIA
BOJUJEME S KORUPCIOU
Pravidlá správania s cieľom predchádzať korupcii
PODNIKÁME ZODPOVEDNE
Sme členmi združenia Business Leaders Forum