Energetický manažment (PES)

Čo to je?

Energetický manažment je optimálne riadenie spotreby energie v budove s cieľom:
 • vytvoriť teplotne príjemné pracovné prostredie pre užívateľov budovy
 • dosiahnuť zníženie nákladov na energie pre klienta
 • chrániť životné prostredie znížením uhlíkovej stopy
Energetický manažment Veolie sa prioritne zameriava na technické zariadenia vykurovania, chladenia a vetrania. Na základe partnerskej spolupráce s užívateľom budovy zabezpečujeme optimálny teplotný režim na požadované aktivity v budove a edukáciu užívateľov budovy k správnym návykom pri využívaní energie. 
 
Energetický manažment zabezpečí požadovaný tepelný štandard v jednotlivých miestnostiach budovy s čo najnižšou spotrebou tepelnej energie, prípadne paliva. Energetický manažment budovy si môže robiť klient sám, ak má dostatočný počet odborníkov na vykurovacie systémy, alebo si najme odbornú spoločnosť, ktorá takúto službu poskytuje.

 
Ako robíme energetický manažment vo Veolii?

Pri našich službách hrá dôležitú rolu partnerstvo s klientom, ktorý zadefinuje želané teploty v budove, prípadne kvalitu prostredia vhodnú pre jej užívateľov. Zhodnotíme stav nainštalovaných zariadení a kým spôsobom sa tieto zariadenia v budove aktuálne riadia. Vykonáme merania na budove, aby sme zmerali skutočné teploty, prípadne vlhkosť. Výsledkom tejto činnosti je technicko-prevádzkový audit, ktorý zhodnotí stav a navrhne možnosti úspor energie.

Klientovi navrhneme čo by bolo treba modernizovať prípadne doplniť, koľko by to stálo a koľko by sme energie ušetrili. V prípade potreby klientovi navrhneme riešenie financovania modernizácie. Ak sa klient stotožní s našimi návrhmi, prechádza sa k podpisu zmluvy o energetickom manažmente a začneme plniť naše odporúčania z technicko-prevádzkového auditu.

Tento audit nie je energetickým auditom v zmysle zákona o energetickej efektívnosti, ale v zjednodušenej forme pre klienta poskytne potrebné informácie o potenciálnych úsporách, ale:
 • zistí požiadavky klienta na tepelný štandard a prevádzku budovy,
 • posúdi či budova má potrebné funkčné technické nástroje na energetický manažment,
 • na základe reálnych meraní teplôt v budove posúdi správanie sa teploty v budove a dosahovanie tepelného štandardu v rôznych častiach budovy,
 • posúdi vhodnosť aktuálneho spôsobu prevádzkovania a riadenia vykurovacieho systému.
 
Zozbierané údaje spracuje náš tím inžinierov a špecialistov na vykurovacie systémy a vypracuje:
 • odporúčania na možné upravenie existujúceho prevádzkovania vykurovacieho systému,
 • navrhne vhodné chýbajúce technické nástroje na energetický manažment,
 • odhadne náklady na ich doplnenie,
 • odhadne možný potenciál úspor tepelnej energie,
 • vypočíta jednoduchú návratnosť prípadnej investície,
 • odporučí ekonomicky zmysluplnú časť investície.