Právne upozornenia

Právne podmienky používania webovej stránky www.vesr.sk

Čl. I Úvodné ustanovenia
Veolia Energia Slovensko, a.s. so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 702 257, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 1188/B (ďalej len „Veolia Energia Slovensko, a.s.") je vlastníkom a prevádzkovateľom tejto webovej stránky www.vesr.sk (ďalej len „Stránka"). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Stránka myslí akákoľvek jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod.
Veolia Energia Slovensko, a.s. prevádzkuje túto stránku pre seba a svoje dcérske spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky tvoriace skupinu Veolia Energia Slovensko (ďalej len „Skupina Veolia Energia Slovensko“).
Vstupom na túto Stránku, jej prehliadaním a používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania a zaväzujete sa ich dodržiavať v plnom rozsahu. Veolia Energia Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na Stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.
Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, ukončite prosím používanie webovej stránky.
 
Čl. II Ochrana informácií
Stránka a jej obsah sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). Jej obsahom sú informácie súvisiace so spoločnosťami Skupiny Veolia Energia Slovensko a ich podnikateľskou činnosťou. Ochrane podľa Autorského zákona podlieha celý obsah Stránky zahŕňajúci štruktúru, vizuálnu firemnú identitu (farby, typ písma a grafický návrh obrazovky), všetky zverejnené a dostupné informácie a materiály, text, články, fotografie, ilustrácie, vizuály, značky a logá, ktoré sú registrovanými ochrannými známkami, údaje, súbory údajov, všetky zvukové materiály (hlasy, hudba a zvukové efekty) a vizuálny obsah s alebo bez animácie (grafické animácie a audiovizuálne sekvencie), vlastný software a sťahovateľné programy.
Prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky je dovolené výlučne na osobné a nekomerčné používanie. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. nie je povolené zo Stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Akékoľvek používanie Stránky je možné za predpokladu, že nedôjde k (i) zásahu do technickej alebo obsahovej časti (ii) k zmene alebo odstráneniu akejkoľvek časti Stránky alebo (iii) zobrazeniu alebo odoslaniu informácie zo Stránky, ktoré by odporovalo právnym predpisom alebo dobrým mravom.
Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto Stránky v akejkoľvek forme je porušením Autorského zákona a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s možnosťou Veolia Energia Slovensko, a.s. uplatniť si nároky na náhradu škody.

Čl. III Vylúčenie zodpovednosti
Informácie na tejto Stránke sú zverejnené za účelom prezentovať verejnosti skupinu Veolia Energia Slovensko a informovať o jej aktivitách a službách a majú výlučne propagačný a informatívny charakter. Veolia Energia Slovensko, a.s. nezodpovedá za vznik škody, alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek osobe použitím týchto informácií.

Čl. IV Práva a povinnosti Veolia Energia Slovensko, a.s.
Veolia Energia Slovensko, a.s. ako prevádzkovateľ a vlastník Stránky má výlučné právo (i) vydávať a meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, (ii) meniť obsah Stránky, (iii) vykonávať všetky majetkové práva k Stránke, (iv) odmietnuť alebo obmedziť prístup používateľov na Stránku bez uvedenia dôvodu.

Veolia Energia Slovensko, a.s. nenesie zodpovednosť za (i) presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Stránku z iných zdrojov, (ii) inú formu komunikácie alebo software prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Stránky a (iii) akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia Stránky a/alebo stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Stránky, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom. Veolia Energia Slovensko, a.s. zároveň nenesie zodpovednosť za technické poruchy ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Stránky.

Čl. V Záverečné ustanovenia
Stránka aktuálne neumožňuje zverejňovať príspevky používateľov a neumožňuje prepojenie s inými  webovými stránkami s výnimkou stránok skupiny Veolia.  Veolia Energia Slovensko, a.s. nekontroluje prepojené internetové stránky tretích strán ani ich postupy ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od postupov Veolia Energia Slovensko, a.s.
Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov publikovaných na Stránke prosím konzultujte s Odborom komunikácie a marketingu: komunikacia@veoliaenergia.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2022