Naše služby

Naším hlavným poslaním je pomáhať naším klientom optimálne využívať energie a pritom rešpektovať životné prostredie. 

Vypracovávanie štúdií, nákupy energií, prevádzka a údržba tepelných zariadení - všetky naše služby poskytujeme so zreteľom na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja.

Centrálne zásobovanie teplom (CZT)

Vďaka svojej jednoduchosti a bezpečnosti predstavuje systém centrálneho zásobovania teplom pre obyvateľov domov záruku pohodlia. Našim konečným spotrebiteľom ako aj správcom a spoločenstvám bytov prinášame komplexné riešenie, ktoré v sebe zahŕňa výrobu a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody, ako aj ďalšie služby s tým súvisiace.

Služby pre priemyselných klientov

Zodpovedáme za vykonávanie vybraných alebo všetkých podporných činností, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie chodu priemyselného závodu. Vďaka tomu sa naši klienti môžu plne venovať predmetu svojho podnikania, čím sa stávajú konkurencieschopnejšími hlavne v oblasti flexibility a kvality poskytovania svojich služieb a produktov.

Komplexná správa budov 

V spolupráci s našimi špecializovanými sesterskými spoločnosťami poskytujeme našim klientom širokú škálu špecifických služieb počnúc správou a údržbou priemyselných parkov a končiac službami pre zdravotnícke inštitúcie alebo školské zariadenia.

Energetické a multitechnické služby

Prostredníctvom našich profesionálnych skúseností zabezpečujeme energetické médiá našich klientov. Ponúkame komplexné riešenia pre bezchybný chod ich podnikov, napríklad spracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s údržbou, správa elektrických zdrojov, automatických, ako aj mechanických zariadení, zabezpečenie prevádzky kotolne a pod.
 

 Energetická efektívnosť

Čo sú to projekty energetickej efektívnosti?

Všeobecne povedané, ide o všetky opatrenia, ktoré zabezpečia úspory energií, či už ide o samotný proces ich výroby, distribúcie alebo spotreby. Tieto opatrenia môžu byť technického charakteru alebo týkajúce sa samotného správania sa odberateľov, t j. plytvania s energiami, prekurovania, atď.

Viete AKO UŠETRIŤ?