Elektronická faktúra

Vyplnením nasledovného formulára odošlete žiadosť na aktiváciu elektronickej faktúry:
Vaše údaje
Podmienky aktivácie elektronickej faktúry

  1. Odberateľ podľa zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon o DPH“) na základe podanej „Žiadosti o aktiváciu elektronickej faktúry" (ďalej len „Žiadosť") a potvrdenia Žiadosti Dodávateľom dáva súhlas s tým, aby mu Dodávateľ vyúčtoval predmet plnenia poskytovaný na základe Zmluvy o dodávke a odbere tepla (ďalej len „Zmluva“) elektronickou faktúrou s tým, že Dodávateľ bude zasielať elektronické faktúry za poskytovaný predmet plnenia vo formáte PDF prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú v „Žiadosti".
  2. Elektronická faktúra je v zmysle zákona o DPH daňovým dokladom a plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Elektronická faktúra je faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti stanovené zákonom o DPH. Vierohodnosť pôvodu a neporušiteľnosť obsahu je zaručená v súlade s podmienkami zákona o DPH.
  3. Odberateľ podáva Žiadosť o aktiváciu elektronickej faktúry prostredníctvom formulára uverejneného na webovej stránke Dodávateľa www.vesr.sk, ktorý obsahuje súhlas Odberateľa podľa zákona o DPH.
  4. Dodávateľ sa zaväzuje na základe podanej Žiadosti a potvrdenia Žiadosti Dodávateľom, doručovať elektronickú faktúru na e-mailovú adresu Odberateľa, ktorú Odberateľ uviedol v Žiadosti.
  5. Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese a berie na vedomie, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva a že je povinnosť Odberateľa toto obchodné tajomstvo zachovávať. Odberateľ súčasne akceptuje, že elektronická faktúra nie je nijako chránená tzn. nie je zaheslovaná ani zašifrovaná. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie alebo stratu údajov, ktoré vznikli  pri elektronickom prenose.
  6. Odberateľ súhlasí, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú po uplynutí troch (3) dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Odberateľovi Dodávateľom na e-mailovú adresu oznámenú Odberateľom. Odberateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa, že mu elektronická faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa   elektronická faktúra považuje za doručenú.
  7. Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Dodávateľovi zmenu e-mailovej adresy príp. akékoľvek zmeny, ktoré môžu mať vplyv na doručovanie elektronickej faktúry podľa týchto podmienok. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry nadobúda platnosť dňom potvrdenia Žiadosti Odberateľom a udeľuje sa na dobu neurčitú. Odberateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou Dodávateľovi.
  8. Odberateľ vyhlasuje, že súhlasí s obsahom Podmienok aktivácie elektronickej faktúry s ktorými sa oboznámil a plne im porozumel. Tieto Podmienky aktivácie elektronickej faktúry tvoria neoddeliteľnú súčasť Žiadosti.

Informácia o spracúvaní osobných údajov poskytnutých v kontaktnom formulári, alebo v rámci telefonickej a emailovej komunikácie prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto webovej stránke. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: obchodná spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava alebo v závislosti od obsahu Vašej správy niektorá z jej dcérskych spoločností tvoriacich skupinu Veolia Energia SK. Účelom spracúvania Vašich údajov je komunikácia vo veci Vašej požiadavky (alebo inej informácie, ktorú nám poskytnete) a jej vybavenie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločností skupiny Veolia Energia SK podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktorý spočíva v našom záujme efektívne komunikovať s našimi klientmi a tretími osobami. Vaše osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel ich spracúvania, na ktorý boli poskytnuté/získané. Príjemcami Vašich osobných údajov bude najmä spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., pokiaľ spracúva Vaše osobné údaje pre inú zo spoločností Veolia Energia SK a naši dodávatelia IT služieb. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie údajov, právo na prenosnosť a právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Nakoľko je právnym základom oprávnený záujem, máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uvedené práva môžete uplatniť na nasledovných kontaktoch zodpovednej osoby prevádzkovateľa: dpo.veolia.sk@veolia.com, oou.vesk@veolia.com, telefonicky na: +421 48 43 27 360, alebo písomne na adrese Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v spoločnostiach skupiny Veolia Energia Slovensko a nájdete na stránke: https://vesr.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.