Nadácia Veolia Slovensko

Nadacia Veolia
Založenie Nadácie Veolia Slovensko je prejavom vôle našej spoločnosti, a najmä jej vedenia, podporovať vykonávanie verejnoprospešných aktivít v súlade s cieľmi nadácie.

Nadácia Veolia Slovensko je oprávneným prijímateľom 2 % podielu z daní podľa § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z.
Jej ciele sú:

  • podpora sociálnej pomoci rodinám a zamestnancom spoločností skupiny Veolia Energia na Slovensku
  • podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
  • podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu

Na pravidelných stretnutiach správna rada posudzuje návrhy na projekty, ktoré by mohla Nadácia Veolia Slovensko podporiť.
Za rozhodujúci prvok pri posudzovaní projektov je považovaná ich udržateľnosť a ich prínos k napĺňaniu cieľov nadácie.
 

Prehľad projektov, ktoré Nadácia Veolia Slovensko podporila, nájdete TU.

Kontakt: 

Nadácia Veolia Slovensko
Einsteinova 21
851 01 Bratislava


tel.: +421 906 105 201
e-mail: nadacia@veoliaenergia.sk

Bankové spojenie: 9413097032/5600 
IBAN: SK51 5600 0000 0094 1309 7032
IČO: 30 868 637
Zapísaná v Registri nadácií MV SR pod č. 203/Na-2002/846

Podporili sme projekt MOSTY BEZ BARIÉR
Pomohli sme Materskému centru BAMBINO v Poprade
Žiadosť o podporu z Nadácie
Nadačná listina
Dodatok k nadačnej listine
Výročná správa 2021