Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.

Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. Bratislava je investorom a prevádzkovateľom  energetického diela – Kogeneračného zdroja Bratislava WEST. KZ WEST je zdroj  výroby elektrickej energie a tepla, ktorá je založená na princípe združenej výroby. Elektrina aj teplo sa vyrábajú v jednom zariadení súčasne technológiou kogenerácie CHP (Combined Heat and Power). Zariadenie bolo uvedené do prevádzky v 07/2012.

west
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6A
84101 Bratislava
 telefón: 02/32303615
e-mail: info.prs@veolia.com

 
Kogeneračný zdroj Bratislava WEST

Technické parametre zariadení, najmä vysoká účinnosť účinnosti a celkové technické riešenie zdroja zabezpečujú, že zdroj spĺňa požiadavky vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle „Smernice 2004/8/EC o podpore kogenerácie založenej na dodávke užitočného tepla na vnútornom trhu s energiou“. Parametre technologického a technického riešenia prevádzky boli vo svojom čase riešené v zhode s najlepšou dostupnou technikou pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (BAT- Best Available Technique)  podľa IPPC (integrovaná prevencia a obmedzovanie znečistenia ) a v súlade s referenčnými podkladmi BREF pre priemyselný odbor  spaľovacích zariadení.

Kogeneračný zdroj WEST má inštalovaný elektrický výkonom  8,6   MWa tepelný výkonom  9,4   MWt.. Princípom výroby je premena energie viazanej v zemnom plyne na elektrickú energiu a teplo, ktorá prebieha v piestových spaľovacích motoroch. Motory slúžia ako pohonné jednotky pre generátory elektrickej energie. Chladením bloku motorov a ich spalín sa odoberá teplo prostredníctvom obehovej vody a takto je dopravované do výrobného bloku Teplárne Západ (Bratislavská teplárenská, a.s.) a ďalej distribuované do systému centralizovaného zásobovania teplom v lokalite Bratislava Západ (Karlova Ves, Dúbravka, Mlynská dolina).

Vyrobená elektrická energia na napäťovej úrovni 6,3 kV sa transformuje na úroveň napätia 110 kV a prostredníctvom podzemného káblového VVN vedenia sa dodáva do rozvodne Bratislava–Lamač v správe Západoslovenskej Distribučnej, a.s. Plyn je do zdroja dodávaný  z zrekonštruovanej  regulačnej stanice  plynu Bratislava-Polianky STL plynovou prípojkou. Ročná spotreba zemného plynu KZ WEST je na úrovni 17,5 mil. Nm3.

Výstavba bola realizovaná v období 01/2011 až 07/2012. Realizátorom stavebnej časti diela bola spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a.s., technologickej ČKD PRAHA DIZ, a.s. Obsluha zariadenia je vykonávaná personálom spoločnosti Bratislavská teplárenská,  a.s.. Garančné merania v 07/2012 preukázali splnenie všetkých limitov podľa platných predpisov pre oblasť hluku aj emisií.

Základné údaje o prevádzke:

Počet kogeneračných jednotiek: 2
Typ jednotiek: TCG 2032 V16
Výrobca jednotiek : MWM GmbH, Mannheim Nemecko
Elektrický výkon jednotky: 4 300 kWe
Tepelný výkon jednotky: 4 700 kWt
Celková účinnosť: 87,5%

Povolenia

Prvá rozvojová spoločnosť_- povolenie_č. 2012E 0507 - 3. zmena – elektroenergetika
Prvá rozvojová spoločnosť_- povolenie č. 2012T 0478 - 3. zmena - výroba tepla, rozvod tepla