Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2)  systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 účinnej od 1. 1. 2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT, do energetických tried a pre získanie ich Energetických certifikátov.

Energetický certifikát budovy je podmienkou ku kolaudačnému konaniu novej a významne obnovenej budovy. Je to doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy – jej energetickej hospodárnosti.

Legislatíva

ZÁKON č. 657/2004 Z. z.o tepelnej energetike
§ 25 Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení
(5) Výrobca tepla a dodávateľ sú povinní na vyžiadanie osoby odborne spôsobilej na vypracovanie energetického certifikátu16a) / § 6 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z./ určiť faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom na účel zatriedenia budov do energetických tried podľa osobitného predpisu16b) /§ 3 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z./ a oznámiť ho žiadateľovi do 15 dní od doručenia žiadosti.
(7) Postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

VYHLÁŠKA č. 308/2016 MH SR, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

ZÁKON č. 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 6 ods.1 Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie
 je živnosťou podľa osobitného predpisu;4) /Príloha č. 2 položka č. 18a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 555/2005 Z. z./ osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť a jej preukázanie skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu.5) /§ 21 a 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov./

Žiadateľ
Požiadavka pre
Mesto/mestská časť
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa § 25 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je tá spoločnosť skupiny  VESK - výrobca tepla alebo dodávateľ tepla -  ktorá Vám poskytne údaje podľa zákona.  Príjemcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, ako prevádzkovateľ tejto www stránky.  Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov od vybavenia Vašej žiadosti. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie údajov, právo na prenosnosť a právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uvedené práva môžete uplatniť na nasledovných kontaktoch zodpovednej osoby prevádzkovateľa: dpo.veolia.sk@veolia.comoou.vesk@veolia.com, telefonicky na: +421 48 43 27 360, alebo písomne na adrese Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v spoločnostiach skupiny Veolia Energia Slovensko a nájdete na stránke: https://vesr.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.