Obchodné verejné súťaže

Obstarávanie v spoločnosti Veolia Energia je v súlade so zásadami transparentnosti a kvality pri výbere dodávateľov.

Tovary, služby a práce sú pre naše potreby zabezpečované v súlade s požiadavkou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Spoločnosť je obstarávateľom podľa § 8 ods. 3 písm. c), pričom na základe § 1 ods. 2 písm. s) aplikuje postupy verejného obstarávania na zadávanie zákaziek, ktorých cena bez DPH je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2 písm. f), okrem zadávania zákaziek podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa aplikuje pre nadlimitné metódy, ostatné postupy sa riadia internými metódami výberu dodávateľov pre neverejné zákazky, pri rešpektovaní legislatívy SR (najmä Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné predpisy).

ISO

Na uskutočnenie svojich záväzkov je naša spoločnosť vybavená integrovaným systémom riadenia kvality, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 37001.

 

24.07.2024
24.07.2024
24.07.2024
24.07.2024
23.07.2024
15.07.2024
12.07.2024
11.07.2024
10.7.2024
04.07.2024
04.07.2024
03.07.2024
28.06.2024
24.06.2024
12.06.2024
10.06.2024
13.5.2024
07.05.2024
07.05.2024
22.04.2024
22.04.2024
10.04.2024
10.04.2024
04.04.2024
26.03.2024
26.03.2024
25.01.2024
12.01.2024
19.12.2023
15.12.2023
13.10.2023
28.09.2023
21.09.2023
14.09.2023
04.08.2023
02.08.2023
31.07.2023
21.07.2023
06.07.2023
23.6.2023
19.06.2023
14.06.2023
14.06.2023
14.06.2023
13.06.2023
06.06.2023
06.06.2023
23.05.2023
19.04.2023