Bezpečnosť pri práciZÁVÄZOK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Prevencia rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí medzi základné hodnoty koncernu Veolia, svetového lídra v odvetví environmentálnych služieb. Našim najväčším bohatstvom a najdôležitejším aktívom sú ženy a muži, ktorí tvoria našu skupinu. Sústavné zaisťovanie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o našich zákazníkov a obce, ktorým poskytujeme svoje služby, je našou prvoradou prioritou, ktorá platí pre všetkých bez výnimky. 

Našou úlohou je chrániť zdravie a zaistiť bezpečnosť našich zamestnancov a ďalších osôb pri výkone činností skupiny Veolia. Za týmto účelom sme pri vytváraní koncernovej politiky vychádzali zo základných princípov Medzinárodnej organizácie práce, pričom sme do nášho úsilia zapojili i našich partnerov.
Veolia si je vedomá svojej zodpovednosti voči zamestnancom a partnerom – bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci preto staviame na popredné miesto pri všetkých činnostiach a snažíme sa rozvíjať kultúru prevencie na všetkých úrovniach. Ako vzorná spoločnosť sme si zvolili cieľ „nulovej úrazovosti“ – ide o našu vlastnú voľbu, náš konkrétny cieľ a súčasne prostriedok k podpore výkonnosti. 

Rôznorodosť odvetví, geografických oblastí a pracovných prostredí, v ktorých náš koncern pôsobí, vyžaduje neustálu ostražitosť. Jadrom tohto prístupu je riadenie rizík a dodržiavanie pravidiel a štandardov. Hlavnými osobami plnenia koncernovej politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú vedúci zamestnanci: príkladnosť, pozorné načúvanie a ostražitosť je neodmysliteľnou súčasťou ich práce. Svojim tímom i všetkým ďalším osobám podieľajúcim sa na činnosti skupiny musia vštepovať vzorce správania, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Všetci zamestnanci bez ohľadu na postavenie a to vrátane agentúrnych pracovníkov, vystupujú na svojich pracoviskách, ale i na cestách ako ambasádori našej spoločnosti. Proces neustáleho zlepšovania kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa v skupine Veolia opiera o päť základných pilierov: 

 • zainteresovanosť vedenia, 
 • zlepšovanie procesu riadenia rizík BOZP, 
 • zlepšovanie komunikácie a dialógu, 
 • zainteresovanosť a rozvoj zamestnancov, 
 • sledovanie a kontrola výkonnosti v oblasti BOZP.

Odborné centrum BOZP sa snaží tento prístup posilňovať podporou zdieľania osvedčených postupov a rozvojom koncernových štandardov. Vďaka svojej právomoci predkladať návrhy umožňuje členom výkonného výboru analyzovať a schvaľovať krátkodobé a strednodobé zámery a zaisťovať ich efektívne plnenie. Sústavné zlepšovanie výsledkov v oblasti bezpečnosti v posledných rokoch dokazuje, že naša skupina je trvale a pevne odhodlaná presadzovať prevenciu rizík a zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aby sme pokročili ešte ďalej a mohli sa usilovať o tú najvyššiu kvalitu aj v tomto smere, musíme zvýšiť úsilie v týchto oblastiach: 

 • rozvoj výskumu a vývoja v oblasti BOZP, pretože sa zároveň jedná o prostriedok zvyšovania výkonnosti skupiny – nech sú zdrojom skúsenosti pracovníkov, výmena informácii v rámci podnikov alebo očakávania klientov, výskum a vývoj vždy podporuje rast a atraktivitu Veolie; 
 • udržiavanie a rozvoj kvalifikácie vedúcich zamestnancov a zamestnancov v odbore BOZP; 
 • zabezpečenie správneho a úplného aplikovania smerníc a pokynov pre riadenie BOZP za účelom posilnenia spoločného prístupu k prevencii; 
 • uplatňovanie požiadaviek zásad riadenia významných rizík, ktoré dopĺňajú miestne predpisy s platnosťou aj pre subdodávateľov Veolie; 
 • pravidelná komunikácia so zamestnancami a partnermi o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vytváraní podmienok k tomu, aby sa každý mohol zapojiť do zvyšovania bezpečnosti svojej ako aj  druhých a prispievať k plneniu cieľov stanovených skupinou; 
 • rozpoznávanie, analýza a zdieľanie osvedčených postupov ako aj nebezpečných situácií tak, aby bolo možné sa im vyhnúť a predchádzať im;
 • priebežné vykonávanie kontrol BOZP, aby každá podniková jednotka mohla určiť svoje silné stránky a oblasti vyžadujúce zlepšenie. 

Túto politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj mechanizmy pre zaistenie integrity našich zamestnancov je nutné implementovať bez ohľadu na zmeny v organizáciách a prebiehajúcich plánov úspor. V tejto oblasti nie sú prijateľné žiadne kompromisy – či už ide o etickú stránku, našu morálnu a manažérsku zodpovednosť alebo celkové fungovanie Veolie. Spoločne so všetkými členmi výkonného výboru Veolie vám pôjdem príkladom a budem dbať na to, aby bol celý proces dôsledne implementovaný a dodržiavaný. Osobne budem sledovať vývoj prostredníctvom pravidelných analýz výkonnostných ukazovateľov, návštevami prevádzok a vnútornými kontrolami. Spolieham sa na to, že sa do nášho úsilia zapoja všetci a že budeme ctiť záväzky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré si naša skupina predsavzala.

  Antoine Frérot, predseda a generálny riaditeľ

Pravidlá pre dodávateľov

Všeobecná príručka prevencie pre dodávateľov

General safety standards for contractors

Pravidlá "Vždy bezpečne"

Pravidlá zachraňujúce život

Pravidlá zachraňujúce život

Life saving rules

Bezpečnosť technologických zariadení

Bezpečnosť  objektov a technických zariadení
Pod pojmom bezpečnosť technického zariadenia rozumieme stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb. Toto ohrozenie bezpečnosti a zdravia neposudzujeme len pre našich zamestnacov ale aj pre osoby žijúce a pohybujúce sa v objektoch kde sa nachádzajú naše zariadenia (napr. bytové domy...)
Z dlhodobých štatistík vyplýva že nevykonávanie odborných prehliadok a nesprávna obsluha sa podpísala pod závažné poruchy na týchto zariadeniach s  potrebnou vysokou investíciou do následnej opravy alebo v horšom prípade k havárií, výbuchu a k usmrteniu osôb.  Tieto mimoriadne udalosti by mali byť poučením pre všetkých prevádzkovateľov takýchto zariadení.
V balíku našich služieb máte okrem toho že vždy budete mať k dispozícii teplú vodu a teplo vo vašich príbytkoch aj kompletnú odbornú starostlivosť o všetky technické zariadenia. Táto starostlivosť zahŕňa:

odborný personál ktorý zabezpečuje 24 hodín denne správne prevádzkovanie týchto zariadení a tým predlžuje ich životnosť, 24 hodinový dispečing s možnosťou nahlásenia poruchy

 

Všetky tieto činnosti ktoré sú súčasťou našich štandardov chránia zdravie a životy ľudí, predlžujú životnosť technických zariadení a šetria aj finančné prostriedky.

 • včasné odhalenie porúch, netesností, únikov médií, vyradenia zariadenia z prevádzky vykonávaním pravidelných kontrol požadovaných parametrov kvality vody, spaľovania, merania a regulácie, kontrola správneho vetrania, hlučnosti, osvetlenia, prítomnosti CO, funkčnosti protipožiarnych a iných bezpečnostných zariadení, správneho vedenia prevádzkového denníka...
 • odborne prehliadky všetkých technických zariadení (zariadenia plynové, tlakové, elektrické, dymovody...) prostredníctvo odborne spôsobilých osôb

 

Deklarácia BOZP

Deklaráciu BOZP si môžete sťiahnuť tu.