Bezpečnosť pri práciZÁVÄZOK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Prevencia rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí medzi základné hodnoty koncernu Veolia, svetového lídra v odvetví environmentálnych služieb. Našim najväčším bohatstvom a najdôležitejším aktívom sú ženy a muži, ktorí tvoria našu skupinu. Sústavné zaisťovanie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o našich zákazníkov a obce, ktorým poskytujeme svoje služby, je našou prvoradou prioritou, ktorá platí pre všetkých bez výnimky. 

Našou úlohou je chrániť zdravie a zaistiť bezpečnosť našich zamestnancov a ďalších osôb pri výkone činností skupiny Veolia. Za týmto účelom sme pri vytváraní koncernovej politiky vychádzali zo základných princípov Medzinárodnej organizácie práce, pričom sme do nášho úsilia zapojili i našich partnerov.
Veolia si je vedomá svojej zodpovednosti voči zamestnancom a partnerom – bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci preto staviame na popredné miesto pri všetkých činnostiach a snažíme sa rozvíjať kultúru prevencie na všetkých úrovniach. Ako vzorná spoločnosť sme si zvolili cieľ „nulovej úrazovosti“ – ide o našu vlastnú voľbu, náš konkrétny cieľ a súčasne prostriedok k podpore výkonnosti. 

Rôznorodosť odvetví, geografických oblastí a pracovných prostredí, v ktorých náš koncern pôsobí, vyžaduje neustálu ostražitosť. Jadrom tohto prístupu je riadenie rizík a dodržiavanie pravidiel a štandardov. Hlavnými osobami plnenia koncernovej politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú vedúci zamestnanci: príkladnosť, pozorné načúvanie a ostražitosť je neodmysliteľnou súčasťou ich práce. Svojim tímom i všetkým ďalším osobám podieľajúcim sa na činnosti skupiny musia vštepovať vzorce správania, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Všetci zamestnanci bez ohľadu na postavenie a to vrátane agentúrnych pracovníkov, vystupujú na svojich pracoviskách, ale i na cestách ako ambasádori našej spoločnosti. Proces neustáleho zlepšovania kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa v skupine Veolia opiera o päť základných pilierov: 

 • zainteresovanosť vedenia, 
 • zlepšovanie procesu riadenia rizík BOZP, 
 • zlepšovanie komunikácie a dialógu, 
 • zainteresovanosť a rozvoj zamestnancov, 
 • sledovanie a kontrola výkonnosti v oblasti BOZP.

Odborné centrum BOZP sa snaží tento prístup posilňovať podporou zdieľania osvedčených postupov a rozvojom koncernových štandardov. Vďaka svojej právomoci predkladať návrhy umožňuje členom výkonného výboru analyzovať a schvaľovať krátkodobé a strednodobé zámery a zaisťovať ich efektívne plnenie. Sústavné zlepšovanie výsledkov v oblasti bezpečnosti v posledných rokoch dokazuje, že naša skupina je trvale a pevne odhodlaná presadzovať prevenciu rizík a zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aby sme pokročili ešte ďalej a mohli sa usilovať o tú najvyššiu kvalitu aj v tomto smere, musíme zvýšiť úsilie v týchto oblastiach: 

 • rozvoj výskumu a vývoja v oblasti BOZP, pretože sa zároveň jedná o prostriedok zvyšovania výkonnosti skupiny – nech sú zdrojom skúsenosti pracovníkov, výmena informácii v rámci podnikov alebo očakávania klientov, výskum a vývoj vždy podporuje rast a atraktivitu Veolie; 
 • udržiavanie a rozvoj kvalifikácie vedúcich zamestnancov a zamestnancov v odbore BOZP; 
 • zabezpečenie správneho a úplného aplikovania smerníc a pokynov pre riadenie BOZP za účelom posilnenia spoločného prístupu k prevencii; 
 • uplatňovanie požiadaviek zásad riadenia významných rizík, ktoré dopĺňajú miestne predpisy s platnosťou aj pre subdodávateľov Veolie; 
 • pravidelná komunikácia so zamestnancami a partnermi o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vytváraní podmienok k tomu, aby sa každý mohol zapojiť do zvyšovania bezpečnosti svojej ako aj  druhých a prispievať k plneniu cieľov stanovených skupinou; 
 • rozpoznávanie, analýza a zdieľanie osvedčených postupov ako aj nebezpečných situácií tak, aby bolo možné sa im vyhnúť a predchádzať im;
 • priebežné vykonávanie kontrol BOZP, aby každá podniková jednotka mohla určiť svoje silné stránky a oblasti vyžadujúce zlepšenie. 

Túto politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj mechanizmy pre zaistenie integrity našich zamestnancov je nutné implementovať bez ohľadu na zmeny v organizáciách a prebiehajúcich plánov úspor. V tejto oblasti nie sú prijateľné žiadne kompromisy – či už ide o etickú stránku, našu morálnu a manažérsku zodpovednosť alebo celkové fungovanie Veolie. Spoločne so všetkými členmi výkonného výboru Veolie vám pôjdem príkladom a budem dbať na to, aby bol celý proces dôsledne implementovaný a dodržiavaný. Osobne budem sledovať vývoj prostredníctvom pravidelných analýz výkonnostných ukazovateľov, návštevami prevádzok a vnútornými kontrolami. Spolieham sa na to, že sa do nášho úsilia zapoja všetci a že budeme ctiť záväzky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré si naša skupina predsavzala.

  Antoine Frérot, predseda a generálny riaditeľ

Pravidlá "Vždy bezpečne"

Bezpečnosť technologických zariadení

Bezpečnosť  objektov a technických zariadení
Pod pojmom bezpečnosť technického zariadenia rozumieme stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb. Toto ohrozenie bezpečnosti a zdravia neposudzujeme len pre našich zamestnacov ale aj pre osoby žijúce a pohybujúce sa v objektoch kde sa nachádzajú naše zariadenia (napr. bytové domy...)
Z dlhodobých štatistík vyplýva že nevykonávanie odborných prehliadok a nesprávna obsluha sa podpísala pod závažné poruchy na týchto zariadeniach s  potrebnou vysokou investíciou do následnej opravy alebo v horšom prípade k havárií, výbuchu a k usmrteniu osôb.  Tieto mimoriadne udalosti by mali byť poučením pre všetkých prevádzkovateľov takýchto zariadení.
V balíku našich služieb máte okrem toho že vždy budete mať k dispozícii teplú vodu a teplo vo vašich príbytkoch aj kompletnú odbornú starostlivosť o všetky technické zariadenia. Táto starostlivosť zahŕňa:

 • odborný personál ktorý zabezpečuje 24 hodín denne správne prevádzkovanie týchto zariadení a tým predlžuje ich životnosť,
 • 24 hodinový dispečing s možnosťou nahlásenia poruchy
 • včasné odhalenie porúch, netesností, únikov médií, vyradenia zariadenia z prevádzky vykonávaním pravidelných kontrol požadovaných parametrov kvality vody, spaľovania, merania a regulácie, kontrola správneho vetrania, hlučnosti, osvetlenia, prítomnosti CO, funkčnosti protipožiarnych a iných bezpečnostných zariadení, správneho vedenia prevádzkového denníka...
 • odborne prehliadky všetkých technických zariadení (zariadenia plynové, tlakové, elektrické, dymovody...) prostredníctvo odborne spôsobilých osôb

Všetky tieto činnosti ktoré sú súčasťou našich štandardov chránia zdravie a životy ľudí, predlžujú životnosť technických zariadení a šetria aj finančné prostriedky.
 

Deklarácia BOZP

Deklaráciu BOZP si môžete sťiahnuť tu.