Bezpečnosť pri práci

ZÁVÄZOK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú súčasťou základných hodnôt Veolie.
Naším najcennejším zdrojom a hlavným prínosom sú kolegovia a kolegyne, ktorí vytvárajú našu skupinu. Stála ochrana zdravia a bezpečnosti každého z našich spolupracovníkov a súčasne ochrana zákazníkov a obyvateľov, ktorým poskytujeme svoje služby, je pre nás absolútnou prioritou – to platí pre každého bez výnimky. 
Aby sme sa mohli ďalej rozvíjať, musíme vylúčiť všetky situácie, ktoré by mohli znamenať ohrozenie, a predchádzať nebezpečnému jednaniu alebo situáciám systematickým uplatňovaním účinných preventívnych opatrení.
Naším cieľom je, čo najnižší počet pracovných úrazov a absolútne žiadne smrteľné nehody. Pri príprave zásad sme preto vychádzali z metodických pokynov Medzinárodnej organizácie práce a spolupracovali tiež so zástupcami zamestnancov.
Chceme, aby bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bola v našej skupine na špičkovej úrovni. Dosiahnutie tohto cieľa vyžaduje od každého z nás plné rešpektovanie hodnôt, ktoré vyznávame:

 • to platí pre manažérov na všetkých úrovniach. Oni zodpovedajú za zavedenie požadovaných opatrení pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ich tímov.

 • to isté platí aj pre všetkých kolegov a kolegyne našej spoločnosti. Každý z nich je zodpovedný za stále dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a svojim chovaním musí predchádzať vzniku situácií, ktoré sú nebezpečné im, ale i ostatným v ich okolí.

Uplatňovanie týchto zásad prevencie a používanie potrebného vybavenia k ochrane fyzického a duševného zdravia našich spolupracovníkov je úplne zásadné bez ohľadu na organizačné zmeny alebo úsporné programy. Nebudú tolerované žiadne odchýlky od týchto pravidiel – v stávke je etická povesť Veolie a jej korporátna a riadiaca  zodpovednosť.
 Spolu so všetkými členmi výkonného výboru Veolie sa zasadíme o to, aby boli tieto zásady dôsledne dodržiavané. Osobne budem sledovať postup prostredníctvom pravidelných analýz štatistických ukazovateľov, návštev prevádzkových jednotiek a vnútorných kontrol.

  Antoine Frérot, predseda a generálny riaditeľ

 

Prístup Veolie k BOZP je založený na piatich pilieroch

 • zapojenie všetkých manažérov: vytvoríme základné pravidlá prevencie, zavedieme ich do praxe a zaistíme ich dodržiavanie – predpokladá sa, že sami manažéri budú  vzorom v tejto oblasti;
 • školenia a zapojenie všetkých spolupracovníkov: osveta o rizikách spojených s jednotlivými pracovnými pozíciami a snaha, aby naši kolegovia a kolegyne sami predkladali návrhy;
 • zlepšená komunikácia a dialóg: presadzovanie výmeny skúseností a zvýšenie synergie medzi našimi divíziami a geografickými oblasťami;
 • zlepšené riadenia rizík: identifikácia, vyhodnotenie a zmapovanie rizík špecifických pre naše činnosti tak, aby bolo možné im predchádzať pomocou systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • sledovanie dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: pomocou konkrétnych ukazovateľov a posilnením  auditov a sebahodnotenia.

Týždeň BOZP 2018

Týždeň BOZP 2017

S každoročnou pravidelnosťou pripravujeme informačnú kampaň a aktivity určené zamestnancov skupiny Veolia Energia Slovensko. Kampaň reflektuje neustálu snahu o zvyšovanie bezpečnosti a skvalitňovanie ochrany zdravia pri práci. Tento rok sa zameriavame na zásady bezpečnej práce pri vybraných rizikových činnostiach ako práca s elektrickými zariadeniami, bezpečné zaistenie zariadení, čistenie vysokým tlakom vody, zdvíhacie zariadenia, ale aj práce vo výškach. Vizuály ku kampani nájdete na https://www.vesr.sk/sk/novinky/tyzden-bezpecnosti-ochrany-zdravia-pri-praci-vo-veolii​

Týždeň BOZP 2016

Koniec Septembra je vo Veolii pevne spätý s týždňom BOZP. Je to týždeň kedy sa vo všetkých spoločnostiach patriacich do skupiny Veolia po celom svete konajú rôznorodé aktivity (semináre, konferencie, besedy, prednášky a iné) zo zameraním na zvýšenie pozornosti v oblasti bezpečnosti pri práci. Cieľom tohto týždňa je motivácia zamestnancov, lepšie pochopenie problematiky BOZP, ukážky dopadu a dôsledkov pri nedodržiavaní pravidiel,  a určenie ďalšieho smerovania v oblasti BOZP počas celého roka.

Bezpečnosť v doprave
Nebezpečenstvo požiaru
Nebezpečné látky
Uzavreté priestory
Zemné a výkopové práce
Plagát týždeň BOZP A4.pdf

Týždeň BOZP 2015

Koniec Septembra je vo Veolii pevne spätý s týždňom BOZP. Je to týždeň kedy sa vo všetkých spoločnostiach patriacich do skupiny Veolia po celom svete konajú rôznorodé aktivity (semináre, konferencie, besedy, prednášky a iné) zo zameraním na zvýšenie pozornosti v oblasti bezpečnosti pri práci. Cieľom tohto týždňa je motivácia zamestnancov, lepšie pochopenie problematiky BOZP, ukážky dopadu a dôsledkov pri nedodržiavaní pravidiel,  a určenie ďalšieho smerovania v oblasti BOZP počas celého roka.

Plagát týždňa BOZP č.1 na stiahnutie
Plagát týždňa BOZP č.2 na stiahnutie
Pravidlá BOZP "Vždy bezpečne" na stiahnutie

Vývoj úrazovosti

Skupina Veolia Energia na celom Slovensku dosahuje veľmi pekné výsledky v oblasti pracovných úrazov. Za všetko hovorí iba jeden pracovný úraz s práceneschopnosťou v roku 2015 na celom Slovensku, čo je pri takom počte zamestnancov a počte spoločností v skupine Veolia Energia na Slovensku úžasná hodnota. Nezostáva nič iné len dodať “Len tak ďalej!“

Bezpečnosť technologických zariadení

Bezpečnosť  objektov a technických zariadení
Pod pojmom bezpečnosť technického zariadenia rozumieme stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb. Toto ohrozenie bezpečnosti a zdravia neposudzujeme len pre našich zamestnacov ale aj pre osoby žijúce a pohybujúce sa v objektoch kde sa nachádzajú naše zariadenia (napr. bytové domy...)
Z dlhodobých štatistík vyplýva že nevykonávanie odborných prehliadok a nesprávna obsluha sa podpísala pod závažné poruchy na týchto zariadeniach s  potrebnou vysokou investíciou do následnej opravy alebo v horšom prípade k havárií, výbuchu a k usmrteniu osôb.  Tieto mimoriadne udalosti by mali byť poučením pre všetkých prevádzkovateľov takýchto zariadení.
V balíku našich služieb máte okrem toho že vždy budete mať k dispozícii teplú vodu a teplo vo vašich príbytkoch aj kompletnú odbornú starostlivosť o všetky technické zariadenia. Táto starostlivosť zahŕňa:

 • odborný personál ktorý zabezpečuje 24 hodín denne správne prevádzkovanie týchto zariadení a tým predlžuje ich životnosť,
 • 24 hodinový dispečing s možnosťou nahlásenia poruchy
 • včasné odhalenie porúch, netesností, únikov médií, vyradenia zariadenia z prevádzky vykonávaním pravidelných kontrol požadovaných parametrov kvality vody, spaľovania, merania a regulácie, kontrola správneho vetrania, hlučnosti, osvetlenia, prítomnosti CO, funkčnosti protipožiarnych a iných bezpečnostných zariadení, správneho vedenia prevádzkového denníka...
 • odborne prehliadky všetkých technických zariadení (zariadenia plynové, tlakové, elektrické, dymovody...) prostredníctvo odborne spôsobilých osôb

Všetky tieto činnosti ktoré sú súčasťou našich štandardov chránia zdravie a životy ľudí, predlžujú životnosť technických zariadení a šetria aj finančné prostriedky.

Deklarácia BOZP

Deklaráciu BOZP si môžete sťiahnuť tu.