Sociálna zodpovednosť

Sociálna zodpovednosť skupiny Veolia Energia sa odráža v podpore zamestnancov aj v dlhodobej osvete detí a mládeže v duchu ochrany životného prostredia. Realizujeme sociálne a environmentálne projekty a podporujeme aktivity svojich zamestnancov.

 

Uvedomujeme si našu zodpovednosť  za zlepšovanie kvality života našich klientov prostredníctvom služieb, ktoré im poskytujeme. Záleží nám na rozvoji regiónov, miest a mestských častí, v ktorých pôsobíme. Preto nikdy nezabúdame na sociálny a spoločenský rozmer našich aktivít.

Spájame individuálne záujmy v prospech spoločného zámeru, s cieľom vytvoriť spoločnosť, v ktorej sa delíme o poznatky a skúsenosti.

Vzdelávanie

Sociálna zodpovednosť - vzdelávanie

Sme partnerom škôl, podporujeme vzdelávanie, vedu a výskum.  Každý rok organizujeme vzdelávacie projekty pre deti a mládež, dávame priestor študentom na prehĺbenie ich vedomostí a umožňujeme im praxovať v našej spoločnosti.

Projekty pre školy -  každý rok školám umožňujeme zapojiť sa do vzdelávacích projektov v oblasti ochrany životného prostredia a biodiverzity. Tým dávame priestor kreativite a nápadom zo školských lavíc.
Prax pre študentov - záleží nám na spájaní teórie s praxou, preto umožňujeme študentom stredných i vysokých škôl absolvovať prax v spoločnosti a získať tak reálnu predstavu o fungovaní podniku.
Výskum pestovania energetických rastlín - v spolupráci s Katedrou udržateľného rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity podporila Veolia Energia Projekt výskumu pestovania energetických rastlín a umožnila tak študentom otestovať si poznatky o obnoviteľných zdrojoch v praxi.

Šport

Socialna zodpovednost_CSOB Maraton 2015

Podporujeme viaceré športové talenty a sami sa aktívne zapájame do športových podujatí, čím našich zamestnancov vedieme k zdravému životnému štýlu.

Basketbalový klub Petržalka - Veolia Energia je hrdým partnerom Basketbalového klubu Petržalka, ktorý vychováva množstvo aktívnych a úspešných športovcov.
Bežecké podujatia - skupina bežcov vo farbách spoločnosti pravidelne štartuje na podujatí ČSOB Bratislava Maratón. Nechýbali sme napríklad ani na podujatí Run and Fun 2013.

Životné prostredie

Životné prostredie - biomasa komín

Podporujeme projekty spojené s využívaním obnoviteľných zdrojov energií, aktívne prispievame k ochrane životného prostredia.

Odpadové hospodárstvo - vo všetkých spoločnostiach skupiny Veolia Energia triedime nebezpečné odpady a plasty a oganizujeme triedenie a zber papiera.
Obnoviteľné zdroje energie - Veolia Energia spustila v mestách, kde pôsobí, viaceré projekty využívania obnoviteľných zdrojov energie - biomasy a slnečnej energie.
Elektrické vozidlo - v marci 2011 sme ako prví začali používať elektrické vozidlo. Odvtedy sme vďaka jeho používaniu ušetrili viac než 4 tony CO2.
ISO normy - sme držiteľmi certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, čím garantujeme dodržiavanie platnej legislatívy.
Naše mesto - v Bratislave, Košiciach a Poprade sa pravidelne zúčastňujeme dobrovoľníckych aktivít - maľujeme múry, ploty, preliezky, čistíme verejné priestranstvá, podieľame sa na príprave miestnych podujatí a tým pomáhame aj našim klientom. 

Pomoc sociálne slabším

Sociálna zodpovednosť - pomoc sociálne slabším

Pravidelne darujeme krv, podporujeme rôzne projekty zamestnancov či neziskových organizácií.

Deň krivých zrkadiel - sme stálym partnerom projektu, ktorý slúži na oboznámenie širokej verejnosti so svetom ľudí s mentálnym postihnutím a dáva im šancu na základné ľudské práva a kvalitnejší život v spoločnosti.
Zber nepotrebného šatstva - zorganizovali sme zber nepotrebného šatstva pre Krízové stredisko magistrátu hlavného mesta, ako aj pre Katolícku charitu, ktoré sa starajú o ľudí s neľahkým osudom.
Chránené dielne - Veolia Energia je dlhoročným partnerom Chránenej dielne Addy Slovakia v Brezne, kde sú všetky pracovné miesta určené pre zdravotne postihnuté osoby.

Deti

Sociálna zodpovednosť - deti

S najmenšími sa stretávame pravidelne a vedieme ich k ochrane životného prostredia.

Medzinárodný deň detí - každý rok sa zúčastňujeme Dňa detí vo svojich filiálkach (Žiar nad Hronom, Lučenec), kde prostredníctvom hier a súťaží vedieme aj tých najmenších k budovaniu vzťahu k ochrane prírody a životného prostredia.
Verejné podujatia - pravidelne sa zúčastňujeme verejných podujatí v mestách, v ktorých pôsobíme. Pomocou hier a súťaží vedieme deti k osvojeniu si správnych návykov šetrenia energie v domácnosti, triedenia odpadu či využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 
Podporujeme DEŇ KRIVÝCH ZRKADIEL
NAŠE MESTO aj s našou účasťou