Cenové rozhodnutia ÚRSO

V zmysle Zákona NR SR č 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je regulovaný subjekt podľa §29 ods.1) písm. h) povinný  zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, cenu za regulovanú činnosť, ktorá podlieha cenovej regulácii vrátane podmienok jej uplatnenia do troch pracovných dní odo dňa doručenia cenového rozhodnutia.
 
Uvedené informácie v zmysle Zákona sú zverejnené TU .