Terciárna sféra

Zabezpečenie pohodlia jednotlivcom ako aj širokej verejnosti, optimalizácia prevádzkových nákladov veľkých verejných priestorov kultúrneho, spoločenského a pracovného života - to je poslaním pracovných tímov spoločností skupiny Veolia Energia 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Sky Park

Ako pokračovanie komplexnej starostlivosti o projekt SKY PARK sa Veolia ako exkluzívny správca postará o 792 bytov prvej dokončenej časti rezidenčného projektu SKY PARK Residence v Bratislave. Rovnako tak prevezme zodpovednosť za priľahlý park s rozlohou viac ako 35 000 m2. V praxi to znamená zodpovednosť za všetky služby súvisiace s celkovou správou troch bytových veží, ktoré dopĺňajú výškovú panorámu vznikajúceho bratislavského "downtownu". Súčasťou kontraktu sú aj multitechnické a multiservisné služby pre SKY PARK Offices a Jurkovičovu Tepláreň.

V oblasti spravovania budov pôsobí Veolia na Slovensku dlhodobo a v jej portfóliu nechýbajú priemyselné parky či administratívne budovy. Prémiový projekt SKY PARK Residence z portfólia Penta Real Estate je z pohľadu náročnosti, rozsahu a komplexnosti poskytovaných služieb doposiaľ najväčší projekt, ktorého správu bude Veolia zabezpečovať. Samotné tri rezidenčné veže majú spolu takmer 100 podlaží (každá 31) a pod vežami je približne 1 100 parkovacích miest. Nakoľko ide o prémiový typ bývania, tak súčasťou širokého okruhu služieb je aj služba recepcie pre každú vežu zvlášť doplnená o 24 hodinovú strážnu službu všetkých objektov. Súčasťou nadštandardných služieb pre rezidentov projektu SKY PARK je 24 hodinová pohotovosť spojená so zabezpečením odstraňovania havárií a tiež vybavovanie individuálnych požiadaviek vlastníkov bytov.

Veolia je globálnym lídrom v poskytovaní komplexných technických služieb naprieč rôznymi sektormi a vďaka tomu multitechnické a multiservisné služby prinášajú klientom optimalizáciu nákladov. Pri správe projektu SKY PARK využije spoločnosť overený prístup interného monitorovania výkonu a jeho priebežného zlepšovania a rozšíri rozsah služieb aj o správu bytových domov.

V praxi tento postup využívaný Veoliou na globálnej úrovni znamená záruku udržania optimálnej úrovne kvality služieb počas celej doby trvania kontraktu. Celkovo sa Veolia ako správca postará najmä o bezpečnú a spoľahlivú prevádzku technických zariadení a súvisiacich domových služieb komplexu. V exteriéri to bude starostlivosť o celý areál, zimná a letná údržba a záhradnícke práce na novom mestskom parku s rozlohou viac ako 35.000 m2, ktorý bude tiež súčasťou projektu.

Digital Park

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. uspela vo výberovom konaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED o.z. a od roku 2009 vykonáva správu budovy Digital Park. Komplex Digital Park predstavuje v súčasnosti jeden z najmodernejších administratívnych komplexov v Bratislave s celkovou prenajímateľnou plochou 53 100 m2.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

technická správa budov optimalizácia a energetický manažment

 

Pre tieto činnosti a spokojnosť koncových klientov (nájomníkov) využívame moderné informačné systémy pre riadenie preventívnej údržby a HelpDesk. Zástupcovia nájomníkov majú vďaka týmto systémom možnosť zadať svoje požiadavky cez internetové rozhranie priamo našim technikom. Kvalita výkonu našich služieb je kontinuálne kontrolovaná pomocou systému KPI (Key Performance Indicators). Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečiť plynulý chod administratívneho komplexu, pomôcť našim klientom regulovať ich spotrebu energií a zároveň optimalizovať náklady.

  • dokumentačný a informačný manažment
  • cable management a správa anténnych systémov
  • riadenie subdodávateľov
  • poskytovanie informačných systémov
  • poradenská činnosť v realizačnej fáze
  • požiarna ochrana a BOZP
  • likvidácia škodcov
  • pohotovostná služba
Gymnázium Šamorín

Po víťazstve vo výberovom konaní na garantovanú energetickú službu* bola s účinnosťou od augusta 2016 podpísaná Koncesná zmluva s Trnavským samosprávnym krajom a Gymnáziom M.R.Štefánika/Gymnáziom Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne.

Hlavným cieľom tejto obojstranne výhodnej zmluvy bola modernizácia technických zariadení a riadením tepelného hospodárstva aby dosahované úspory paliva boli dlhodobo udržateľné. V rámci tejto zmluvy sa Veolia zaviazala urobiť technický audit a na jeho základe investovať 140 000 EUR s cieľom dosiahnuť dlhodobé úspory spotreby plynu vo výške 39%.

Tento veľmi ambiciózny cieľ Veolia plní:

technickými opatreniami do výmeny okien, modernizáciou kotolne, hydraulickým vyregulovaním a termostatizáciou školy prevádzkovaním tepelného hospodárstva

 

 
* garantovanú energetickú službu v zmysle zákona 321/2014 mnohí poznajú pod názvom EPC z angl. Energy Performance Contracting)

  • energetickým manažmentom
  • zmenou návykov užívateľov, kde  spolu s vedením školy sa Veolia zaviazala upraviť návyky žiakov a pedagogických pracovníkov na hospodárenie teplom s dôrazom na znižovanie karbónovej stopy a ochranu životného prostredia.
Logistická hala AMAZON Sereď

Veolia uspela koncom roka 2017 vo výberovom konaní na technickú správu budovy logistického centra spoločnosti AMAZON v Seredi. Klient sa pre nás rozhodol vzhľadom na dobré skúsenosti so sesterskou spoločnosťou Veolie v Poľsku.

Veolia v krátkom čase zorganizovala technický tím na zabezpečenie požiadaviek klienta a prevzala budovu. Dnes sa už Veolia spoľahlivo stará o všetky technológie budovy mimo technológii samotnej logistickej haly, o ktorú sa stará vlastný tím technikov z Amazonu.

V rámci technickej správy budov sa Veolia stará o technológie vykurovacieho a chladiaceho systému, vetrania, prevzala zodpovednosť za povinné činnosti (revízie) a preventívnu údržbu (servis) vyhradených technických zariadení a zariadení požiarnej ochrany.

Logistická hala má rozlohu približne 60 000m2, plánuje pracovať v nepretržitej prevádzke s viac ako 2 000 pracovníkov.

Gymnázium C.S.Lewisa v Bratislave Petržalke

Po víťazstve vo výberovom konaní na garantovanú energetickú službu* bola s účinnosťou od augusta 2017 podpísaná s vedením školy gymnázia na Haanovej ulici v Bratislave.

Hlavným cieľom tejto obojstranne výhodnej zmluvy o garantovanej energetickej službe v zmysle zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti je úspora tepla dosiahnutá formou permanentného energetického manažmentu. Veolia garantuje úspory vo výške minimálne 23%.

K tomuto cieľu predchádzala modernizácia technických zariadení odovzdávacej stanice tepla s riadením tepelného hospodárstva cez centrálny dispečing a inštalácia systému permanentného sledovania teplôt v priestoroch školy. Veolia investovala do tejto modernizácie viac ako 50 000€.

* garantovanú energetickú službu v zmysle zákona 321/2014 mnohí poznajú pod názvom EPC z angl. Energy Performance Contracting)

 Celková správa budov
tercialna

Administratívne budovy, školy, obchodné centrá, zdravotnícke zariadenia - prvoradou úlohou našich spolupracovníkov je prostredníctvom bezchybného chodu spravovaných budov zabezpečiť pohodlie a kvalitné pracovné podmienky všetkým užívateľom týchto objektov. Formou jediného správcu ponúkame našim klientom širokú škálu odborných skúseností a kvalitných služieb bez ohľadu na veľkosť spravovaného objektu.
 
S cieľom dosiahnuť optimalizáciu prevádzkových nákladov zameriavame naše odborné skúsenosti na ponuku riešení vedúcich k znižovaniu spotreby energií nášho klienta. Naše pracovné tímy pristupujú zodpovedne k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky technických zariadení, dodávky elektrickej energie, vykurovania a mnohých ďalších služieb.