Slovník

Prinášame slovníček s výrazmi, ktoré v našej práci denne používame a pre nás sú samozrejmosťou.

Biomasa

je súhrn látok živých organizmov ako sú rastliny, baktérie a živočíchy. Biomasa je biologicky rozložiteľná zložka výrobku alebo zvyšku rastlinných a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva alebo biologicky rozložiteľná zložka priemyselného  a komunálneho odpadu. Pri jej spaľovaní získavame energiu uskladnenú v jej chemických väzbách.
Veolia Energia využíva na energetické účely najmä lesnú biomasu (palivové drevo, konáre, pne, korene, kôra), štiepky, odpad z prerezávok, rýchlorastúce dreviny a rastliny a odpady z drevospracujúceho priemyslu (odrezky, hobliny, piliny).

Cena tepla

Cena tepla je dvojzložková a pozostáva z variabilnej a fixnej zložky.
Cena tepla je regulovaná, čo znamená, že ju neurčujú výrobcovia tepla, ale na základe nimi predloženej kalkulácie ju stanovuje nezávislý regulačný úrad ÚRSO, ktorý chráni odberateľov tepla pred zvyšovaním cien. Pri rozpočítavaní tepla na ÚK a tepla na prípravu TÚV sú výrobcovia tepla povinní rešpektovať Vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 358/2009 Z. z. a Vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z. Znamená to, že výrobcovia tepla majú stanovené veľmi prísne pravidlá pre svoju činnosť a cenotvorbu.

Centrálne zásobovanie teplom (CZT)

(CZT) je systém vykurovania, ktorý vďaka sústave kotlov v centrálnej kotolni umožňuje zásobovať teplom veľký počet objektov (bytové domy na sídliskách, školy, nemocnice, zariadenia na voľný čas a kultúru a pod.). Vyrobené teplo prepravuje a distribuuje podzemná potrubná sieť tepelných rozvodov do výmenníkových a odovzdávacích staníc v jednotlivých objektoch spotreby.
Z odborného hľadiska CZT poskytuje výhody ako komfort a komplexnú službu, spoľahlivosť, bezpečnosť a ekológiu, dodávku za prijateľnú cenu, jednoduchšiu možnosť využívania alternatívnych zdrojov. Vyspelé európske krajiny podporujú CZT svojou legislatívou a cenovou politikou práve kvôli ochrane životného prostredia a efektívnemu využitiu primárnych palív.

Centrálna kotolňa

  • predstavuje efektívny spôsob výroby tepelnej energie, pri ktorom platí pravidlo, že výroba vo veľkom je lacnejšia
  • kumulácia jednotlivých odberov tepelnej energie dáva predpoklad výhodnejších cien vstupných energií potrebných na výrobu
  • v kotolni sa nachádza sústava kotlov slúžiacich na ohrev vody, ktorá zabezpečí prenos tepelnej energie
  • centrálne kotolne rešpektujú všetky bezpečnostné a environmentálne hľadiská
  • na bezporuchový chod kotolne dozerajú technici, ktorí sú v pohotovosti 24 hodín denne 365 dní v roku, čím sa starajú o náš tepelný komfort

Dennostupeň (D°)

Dennostupeň (D°) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (v priemere 21°C) a priemernej vonkajšej teploty. Vonkajšia priemerná denná teplota, tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát. 
Počet dennostupňov za určité časové obdobie charakterizuje klimatické podmienky. Čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší. Počet dennostupňov vyjadruje náročnosť potreby tepla pre vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok.

Dispečing

eviduje sťažnosti a poruchy v kvalite dodávky tepla. Sleduje tepelnotechnické zariadenia a úzko spolupracuje so strojníkmi, ktorí preverujú nahlásenú chybu a zabezpečujú jej odstránenie.

Domová odovzdávacia stanica tepla (DOST)

pozri KOST

Fakturačné meradlo

Integračný merací prístroj, ktorý v mieste odberu alebo dodávky tepla stanovuje množstvo tepla dodaného teplonosným médiom na základe zmluvy o dodávkach tepla, ktoré je predmetom fakturácie. Fakturačné meradlá podliehajú pravidelnému overovaniu, ktoré vykonáva ústav, určená organizácia a autorizovaná osoba. Inštalovať fakturačné meradlo je povinnosťou dodávateľa tepla. Fakturačné meradlo nebráni inštalácii podružných meračov pre informatívne meranie jednotlivých vetiev a pod. Každé fakturačné meradlo dodávok tepla - merač tepla sa skladá z týchto základných častí: prietokomer, snímač teploty prívodnej vody, snímač teploty vratnej vody a vyhodnocovacia jednotka. Množstvo vody (teplej, studenej) pre priamu spotrebu sa meria meračom prietoku - vodomerom.

Fixná zložka ceny tepla

tvorí približne 30 % z celkovej ceny - zahŕňa náklady, ktoré priamo nesúvisia s objemom výroby. Sú to napr. náklady na opravy, náklady na údržbu zariadení, audity, odborné prehliadky, odpisy z investícií, nájomné, mzdy pracovníkov, poplatky za znečistenie životného prostredia a i.
Fixná zložka ceny tepla sa vypočíta ako násobok regulačného príkonu (kW) a ceny fixnej zložky tepla (€/kW) schválenej ÚRSOm. Jednotkou fixnej zložky je kW.

GJ (gigajoule)

je merná jednotka, ktorá sa v minulosti používala na stanovanie spotreby tepla, resp. tepelnej energie. V súčasnosti sa používajú kWh (kilowatthodiny).

Hydraulické vyregulovanie

je proces, ktorého cieľom je dosiahnuť požadované prerozdelenie cirkulujúcej vody v systémoch zásobovania teplom resp. teplou vodou. Za týmto účelom sa do sústav inštalujú špecializované armatúry, ktorých úlohou je hydraulické vyváženie sústavy umožniť. Okrem správneho prerozdelenia prietokov však musí vyregulovanie sústav zabezpečiť:

  • hydraulickú stabilitu,
  • energetickú hospodárnosť
  • možnosť zmeny prietokov a ich merateľnosť.

Hydraulický odpor

je vlastnosťou vody, ktorá sa výrazne prejavuje najmä, ak nie je tepelná sústava hydraulicky vyregulovaná. Vtedy sa v nej vyskytujú miesta s vyšším a nižším, teda nerovnomerným hydraulickým odporom, v ktorých sa prúdiaca voda správa tak, že si prirodzene vyberá miesta s menším odporom. Preto sa na miesta s vyšším odporom ani nedostane, alebo je jej prúdenie spomalené tak, že sa tam dostane značne ochladená.

Kogenerácia

viď "Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET)"

Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET)

tzv. kogenerácia je najúčinnejšia cesta premeny energie v palive na využiteľnú energiu - elektrinu a teplo. Znamená to, že v jednom zariadení sa súčasne vyrába elektrická energia a zároveň je využívané odpadové teplo z výroby elektriny, čím dochádza k maximálnemu využitiu energie obsiahnutej v palive.

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla (KOST)

zariadenie, zabezpečujúce dodávku tepla pre objekt, v ktorom je umiestnená. Pracuje autonómne, má samostatnú reguláciu ÚK a TÚV a je napojená na vnútorné rozvody ÚK a TÚV objektu. Osadením KOST sa tepelná sústava 4-rúrková (2x ÚK, 2x TÚV) zmení na 2-rúrkovú (2x ÚK). KOST pracujú v autonómnom režime, príp. s dispečerským riadením. Jej inštaláciou sa znížia náklady a zvýši komfort odberateľa tepla.

kW (kilowatt)

je merná jednotka výkonu, ktorá definuje množstvo práce vykonané za jednotku času.

Objednané množstvo tepla

Objednaným množstvom tepla sa rozumie množstvo tepla v kilowatthodinách dohodnuté v zmluve o dodávke a odbere tepla podľa skutočnej spotreby tepla v roku t-2, ak sa v zmluve o dodávke a odbere tepla nedohodne inak, technologická spotreba tepla vo vlastných výrobných procesoch v neregulovaných činnostiach, teplo spotrebované vo vlastných objektoch dodávateľa, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou, alebo teplo spotrebované v objektoch, v ktorých množstvo tepla dodávateľ rozpočítava konečným spotrebiteľom, okrem vlastnej spotreby tepla pri výrobe tepla, ktorá je súčasťou ukazovateľa energetickej účinnosti.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

efektívne využívajú prírodné zdroje ako slnečné žiarenie, vietor, dážď, geotermálne teplo a morské vlny, ktoré sú prirodzene obnovované. Technológie obnoviteľných zdrojov energie zahŕňajú slnečnú energiu, energiu vetra, energiu vody, biomasu a napokon v doprave biopalivá. Veolia Energia využíva najmä energiu získavanú z biomasy.

Odovzdávacia stanica tepla (OST)

slúži na prispôsobenie tlaku a teploty vyhrievacieho média podmienkam vhodným pre vnútorné domové rozvody a radiátory. Súčasne sa tu ohrieva teplá úžitková voda pre zásobované objekty. Systém regulácie umiestnený v OST naviac riadi vykurovanie podľa klimatických podmienok a dennej doby.

Odberné miesto

Fyzické miesto, kde sa používajú služby, ktoré sa spoločnosť dohodla poskytnúť za poplatok dohodnutý s odberateľom, podľa typu, charakteristiky a podmienok stanovených v zmluve. Je zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené meradlo na meranie dodaného tepla pre jedného priameho odberateľa tepla. Ak je priamy odberateľ vlastníkom viacerých domov resp. odovzdávacích staníc tepla (OST), je odberné miesto osobitne na každej päte domu resp. OST.

Päta domu

Miesto, v ktorom vstupujú sekundárne rozvody do zásobovaného objektu a ktoré reprezentujú odberné miesto pre priameho odberateľa pre konkrétny dom.

Regulačný príkon

tvorí neodmysliteľnú súčasť cenotvorby a je to jeden z parametrov pri tvorbe ceny tepla. Regulačný príkon je hodnota, ktorá sa počíta pre každé odberné miesto zvlášť a zostáva nemenná počas celého regulačného roka.
Regulačný príkon odberného zariadenia podľa právnych predpisov vydaných ÚRSOm sa stanoví ako podiel aritmetického priemeru množstva tepla dodaného na vykurovanie a prípravu teplej vody v roku t-2 v kWh a počtu hodín 5.300 (konštanta). Používa sa pre určenie maximálnej ceny fixnej zložky ceny tepla a pri výpočte regulačného príkonu u nových odberateľov sa vychádza z objednaného množstva tepla na regulačný rok, na ktorý sa určuje cena tepla je to určujúca veličina pre uzatvorenie obchodného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom tepla.

Rýchlorastúce dreviny a rastiliny

zaraďujeme medzi obnoviteľné zdroje energie, konkrétne drevnej suroviny. Medzi najvhodnejšie patria topoľ, vŕba a ozdobnica čínska (miscanthus sinensis), ktoré pestuje aj Veolia Energia. Pestovanie rýchlorastúcich drevín je ekologické a nenarúša ráz krajiny, skôr naopak, pôsobí harmonicky. Na pestovanie je využívaná menej produkčná pôda alebo pôda, ktorá je v záplavových územiach, teda pre tradičnú poľnohospodársku produkciu nevyužiteľná.

Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT)

je záujmovým združením právnických osôb - výrobcov tepla.

Štandardy kvality

sú súborom pravidiel a postupov, ktoré je regulovaný subjekt povinný dodržiavať, aby zákazník za cenu, ktorú platí za energie dostal primeranú kvalitu.
Nový zákon o regulácii v sieťových odvetviach účinný od 1. septembra 2012 ustanovuje reguláciu kvality samostatným paragrafom. Podľa splnomocňovacieho ustanovenia nového zákona o regulácii úrad vydal nové vyhlášky o štandardoch kvality. Vyhlášky sú účinné od 15.9.2012 a sú v nich ustanovené zásady a ukazovatele, ktoré musia držitelia povolení na podnikanie v energetike a vodárenstve dodržiavať. Štandardy kvality určujú práva spotrebiteľa a zároveň povinnosti dodávateľa, aby dodávka energií a vody bola kvalitná, spoľahlivá a bezpečná, a to za spravodlivú cenu.

Teplá úžitková voda (TÚV)

Ohriata pitná voda spĺňajúca kritéria STN 83 0611, t. j. voda určená na umývanie, kúpanie a pranie a pod. Podľa vyhlášky MH SR č. 152/2005 musí mať TÚV na výtoku u konečného spotrebiteľa teplotu najmenej 45 °C a najviac 55 °C.

Tepelné rozvody

sú potrubia vedené nad alebo pod zemou a tvoria systém CZT. V potrubí cirkuluje horúca voda alebo para, ktorá zabezpečuje prenos tepelnej energie z kotolne na miesto spotreby. Potrubia sú izolované za účelom ochrany pred vonkajším vplyvmi a tiež za účelom minimalizovania tepelných strát na trase medzi centrálnou kotolňou a najvzdialenejším bodom dodávky tepla a zároveň izolácia slúži ako ochrana.

Tepelné straty

Je to výsledok prestupu tepla z teplejšieho prostredia do chladnejšieho. Ich miera závisí od rozdielu teplôt napr. medzi vykurovaným a vonkajším priestorom, veľkosti ochladzovaných plôch a tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií. Vypočítané tepelné straty sú základným údajom pre návrh vykurovacích telies, rozvodov a zdroja. Spôsob výpočtu tepelných strát určuje STN 06 0210. Tepelné straty vykurovaných priestorov musia byť pokrývané zodpovedajúcimi výkonmi jednotlivých vykurovacích telies.

Účinnosť

veličina, ktorá charakterizuje mieru využitia energie. Určuje sa z pomeru využitej energie na požadovaný účel k energii privedenej do tepelného zariadenia. Účinnosť dosahovaná u rôznych tepelno-technických zariadení je závislá od ich konštrukcie a technického stavu.

Účinnosť:

  • energetická - pomer medzi množstvom energie skutočne využitej k energii vynaloženej v danom procese a v danom časovom úseku.
  • tepelná - pomer medzi využitou tepelnou energiou na výstupe z procesu k teplu vstupujúcemu do procesu v danom časovom úseku a s vymedzenými bilančnými hranicami.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

je nezávislý štátny úrad, ktorý okrem iného schvaľuje ceny energie. Vydáva výnosy, vyhlášky, ktorými reguluje cenotvorbu, predpisuje štandardy kvality a pod. (www.urso.gov.sk)

Variabilná zložka ceny tepla

tvorí zhruba 70 % z celkovej ceny. Zahŕňa všetky náklady na energie prostredníctvom ktorých sa teplo vyrába. Patria sem náklady na primárne palivá (zemný plyn, uhlie, biomasa,...), energie (elektrina a voda) a technologické hmoty.
Variabilná zložka ceny tepla sa vypočíta ako násobok skutočného odobratého tepla (kWh) a variabilnej ceny tepla (€/kWh) schválenej ÚRSOm. Jednotkou množstva odobratého tepla je kWh.

Vykurovacie obdobie

Je určené vyhláškou MH SR 152/2005. Začína sa 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho roka, ak sa dodávateľ tepla a priamy odberateľ tepla nedohodli inak.
S dodávkou tepla začne dodávateľ tepla, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia od autorizovanej meteorologickej stanice nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Dodávateľ a odberateľ tepla sa môžu dohodnúť na vykurovaní aj mimo vykurovacieho obdobia.

Výmenníková stanica

- zabezpečuje prenos tepelnej energie medzi rozvodmi systému CZT a rozvodmi v budove,
- zabezpečuje lokálnu prípravu teplej vody,
- je monitorovaná prostredníctvom dispečingu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Vyregulovanie

Je to uvedenie vykurovacieho systému do takého stavu z hľadiska hydraulických pomerov, aby do každého odberného miesta alebo vetvy, stúpačky resp. vykurovacieho telesa bolo dodávané presne požadované množstvo teplonosného média a teda tepla. Na vyregulovanie slúžia moderné metódy a špeciálne armatúry a meracie prístroje.
Vyregulovanie je základným predpokladom racionálneho využitia dodávaného tepla a spokojnosti konečných spotrebiteľov. Vyregulovaním vykurovacích sústav a rozvodov TÚV sa zaoberajú špecializované firmy.

Vyúčtovacia faktúra (13. faktúra)

Predmetom ročnej vyúčtovacej faktúry (13. faktúry) je:

1)    Určenie konečného množstva spotrebovanej studenej vody, teplej vody, tepla na prípravu teplej vody. 
Studená voda je počas roka fakturovaná z predpokladanej spotreby, ktorá sa vypočítava zo skutočnej spotreby predošlého roka.
Na základe koncoročných odpočtov u konečných spotrebiteľov sa v ročnom vyúčtovaní rozdelí objem spotrebovanej studenej vody, teplej vody a tepla na prípravu teplej vody podľa nahlásených množstiev(spotrieb)  za jednotlivých odberateľov na okruhu OST. Koncoročné množstvá (spotreby) sú teda iné ako tie, ktoré sú fakturované počas roka.

2)    Určenie konečného množstva tepla na ústredné kúrenie
 
Podľa fakturačných meračov ÚK v jednotlivých objektoch odberateľov sa určí množstvo spotrebovaného tepla na ústredné kúrenie. V dôsledku dodatočne zistených nepresností pri odpisoch meračov je možné po ukončení roka prehodnotiť namerané množstvo tepla.
 
3)    Rozpočítanie celkových oprávnených fixných nákladov za cenovú lokalitu
 
Počas roka je fixná zložka fakturovaná ako 1/12 ročného regulačného príkonu odberného zariadenia. V ročnom vyúčtovaní ( ak je to zmluvne dohodnuté), sa rozpočíta fixná zložka podľa skutočne dodaného množstva tepla pre dané odberné miesto. Ak nie je dohodnuté ročné zúčtovanie fixných nákladov podľa skutočného odberu v zúčtovanom roku, fixné náklady sa prehodnocujú len o rozdiel v jednotkovej cene (ak je skutočná jednotková cena nižšia ako bolo fakturované počas zúčtovacieho roka).
 
4 )  Stanovenie výslednej ceny tepla (variabilná a fixná zložka ceny tepla)
 
Maximálna cena tepla je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Počas roka je používaná fakturačná cena tepla, ktorá nesmie byť vyššia, ako je stanovená maximálna cena tepla. Vo vyúčtovacej faktúre je uvedená výsledná cena tepla, ktorá je stanovená na základe skutočných oprávnených nákladov, ktoré spoločnosti v priebehu roka vznikli. Maximálna, fakturačná aj výsledná cena tepla je rozdelená na fixnú a variabilnú zložku. Na základe rozdielov týchto cien vzniká vo vyúčtovacej faktúre preplatok alebo nedoplatok. 
Všetky parametre, ktoré vstupujú do výpočtu ceny tepla sú súčasťou vyúčtovacej faktúry. Vyúčtovacia faktúra je často nazývaná aj ako „13. faktúra“, ktorú je dodávateľ tepla povinný vystaviť najneskôr do 31.3. príslušného roka.  Ak dodávateľ tepla nakupujete teplo od iného dodávateľa tepla, je možné zaúčtovať plánované náklady do 30.04., v tom prípade môžu odberatelia dostať aj „14. faktúru“. 

Zdroj energie

V súčasnosti je najviac používaným palivom zemný plyn, ktorý vo väčšine prípadov nahradil čierne a hnedé uhlie. Popri klasických zdrojoch energie sa stále viac používajú obnoviteľné zdroje energií ako napr. biomasa (drevná štiepka, pelety, kôra, slama, ...) a bioplyn.