Obnoviteľné zdroje

Veolia Energia sa aktívne podieľa na záväzku Európskej únie do roku 2020 zabezpečiť využitie obnoviteľných zdrojov do výšky 20 % z celkových primárnych palív, ušetriť 20 % z produkcie CO2 a znížiť energetickú náročnosť o 20 %.

Obnoviteľné zdroje energie sú súčasťou našich riešení v snahe zvýšiť energetickú a ekologickú účinnosť tepelnotechnických zariadení. Obnoviteľné zdroje prispievajú k energetickej sebestačnosti, zníženiu závislosti od dodávok zemného plynu, k tvorbe nových pracovných miest v regióne a v neposlednom rade priaznivo vplývajú na životné prostredie zníženou tvorbou emisií CO2.
 

Biomasa

biomasa

Projekty biomasy sú v rámci rozvojových aktivít jednou z priorít spoločnosti Veolia Energia.
Najväčší technicky využiteľný potenciál obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku má práve biomasa, a preto sú naše technologické riešenia prevažne orientované na jej využitie.

Biomasové kotolne, ktoré prevádzkuje Veolia Energia
Veolia Energia začala spaľovať biomasu v roku 2004. V súčasnosti je biomasa využívaná pre výrobu tepla a teplej úžitkovej vody na sídlisku Lúky v meste Vráble a v Žiari nad Hronom. Na východnom Slovensku Veolia Energia prevádzkuje 14 kotolní na biomasu spaľujúcich drevnú štiepku a piliny. Drevná štiepka a piliny pochádzajú z drevných zvyškov, odrezkov, prebierok, z vlastnej produkcie rýchlorastúcich drevín a z poškodeného dreva.

Cielene pestovaná biomasa

biomasa

S cieleným pestovaním biomasy na energetické účely začala Veolia Energia v roku 2009 ako jedna z prvých na Slovensku. V súčastnosti je v tejto oblasti lídrom.
Zakladanie porastov energetických rastlín a drevín, starostlivosť, ochrana, zber a následné spracovanie prinášajú do regiónu dlhodobé pracovné miesta a príjmy za získané palivo zostávajú v rukách slovenských poľnohospodárov. Na ich pestovanie sa využívajú zamokrené, dlhodobo problémové pôdy, nevhodné pre konvenčnú poľnohospodársku výrobu.

Spolupráca s vysokými školami
V rámci projektu rýchlorastúcich drevín spolupracujeme s viacerými slovenskými vysokými školami. Prispievame tak k čiastočnému zlepšeniu materiálno-technického vybavenia výskumu vysokých škôl a umožňujeme aplikovať získané vedecké poznatky v praxi.

Solárna energia

solarna-energia

70 solárnych panelov slúži na predohrev teplej úžitkovej vody v Petržalke.
V roku 2010 uviedla Veolia Energia v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Petržalka do prevádzky pilotný projekt využitia solárnej energie na predohrev teplej úžitkovej vody v slnečných kolektoroch. Na streche budovy jednej zo základných škôl na najväčšom slovenskom sídlisku je inštalovaných 70 solárnych panelov, ktorými sa dodáva teplo do 309 okolitých bytov napojených na daný okruh.

KOTOLŇA NA BIOMASU vo Vrábľoch
CHYBY DREVA