Etika a Compliance

Pri našom podnikaní sa riadime niekoľkými základnými hodnotami, ktorými sú zodpovednosť, solidarita, rešpekt, inovácie a orientácia na zákazníka. Všetky tieto hodnoty sme vpísali do nášho Etického kódexu. Hoci základné hodnoty nášho podnikania sú pevne dané, v dnešnom rýchlo sa meniacom svete musíme aj my pružne reagovať na nové výzvy a štandardy. Preto pravidelne aktualizujeme rozsah pravidiel, ktorými sa riadime.

Dodržiavanie etických a právnych noriem, nulová tolerancia korupcie, diskriminácie a protisúťažného správania patrí trvale k prioritám skupiny Veolia, pretože je základom dôverného vzťahu, ktorý Veolia udržiava so svojimi zamestnancami, akcionármi, partnermi a zákazníkmi, ako aj so všetkými zainteresovanými stranami. Veríme, že bez nich nie je možné podnikanie vybudovať a dlhodobo udržať. Aby sme svoj zámer podnikať s čistým štítom demonštrovali, prijali sme súbor pravidiel správania s cieľom predchádzať korupcii, ako aj pravidiel dodržiavania predpisov o ochrane hospodárskej súťaže.

Ako ďalší nástroj, ktorý nám pomáha podnikať v súlade s prijatými základnými hodnotami, ponúkame všetkým zainteresovaným osobám možnosť nahlásenia akéhokoľvek nesúladu s našimi etickými a právnymi predpismi prostredníctvom internej oznamovacej platformy Veolia Fairplay alebo skupinovej oznamovacej platformy Whispli.

Interné oznamovacie konanie zaručuje maximálnu možnú ochranu oznamovateľom a dotknutým osobám a dôvernosť informácií počas celého procesu preverovania. Podať oznámenie je dostupné na stránke Veolia Fairplay, kde sú tiež sprístupnené všetky potrebné informácie ohľadom:

  • ďalších možností ako podať oznámenie,
  • práv oznamovateľa a dotknutých osôb a 
  • priebehu celého preverenia oznámenia.

 

Skupinové oznamovacie konanie zaviedla spoločnosť Veolia Environnement S.A. v Paríži prostredníctvom platformy Whispli, ktorá umožňuje zamestnancom a tretím stranám anonymne a bezpečne oznamovať pochybenia Etickej komisii, ktorá bola zriadená výlučne na účely efektívneho vyšetrovania podaných oznámení. Skupinové oznamovacie konanie je dostupné na stránke Whispli a zaručuje maximálnu možnú ochranu oznamovateľov a dotknutých osôb.

  • Skupinové oznamovacie konanie Whispli je nezávislé a oddelené od interného oznamovacieho konania Veolia Fairplay.
  • Vaše podnety prostredníctvom Whispli priamo dosiahnu Etickú komisiu zriadenú spoločnosťou Veolia Environnement S. A. v Paríži.

 

ETICKÝ KÓDEX SKUPINY VEOLIA
KÓDEX PROTIKORUPČNÉHO SPRÁVANIA
PRÍRUČKA O HOSPODÁSKEJ SÚŤAŽI
POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU
CHARTA NÁKUPU
CHARTA COMPLIANCE
ZÁVÄZKY DODÁVATEĽOV VE SK - ETIKA A COMPLIANCE
PROTIKORUPČNÉ PREDPISY (UK, USA)
VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY (SK/EN)
ISO 37001 SYSTÉM PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA
ETICKÝ KÓDEX VO FINANČNEJ OBLASTI