Hlásenie o podvodoch a inej protispoločenskej činnosti

test

Identifikačné údaje oznamovateľa

(​Opis ​skutočností, na základe ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu ​podvodu alebo inej ​protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu a usvedčeniu páchateľa​.​)

Dátum odoslania podnetu je automaticky nastavený na aktuálny deň.

Konaním v dobrej viere sa, podľa § 2 ods. 2 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie konanie oznamovateľa, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.

Podnetom je podľa § 2 písm. d) zákona:

  1. oznámenie, vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
  2. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Závažnou protispoločenskou činnosťou je podľa § 2 odsek c) zákona niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:

  1. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
  2. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
  3. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona,
  4. niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
  5. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo
  6. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Ak ste vyplnili popis oznámenia a želáte si zaslať Váš podnet, kliknite na tlačidlo "Odoslať".