Veolia Energia zmodernizuje rozvody tepla v Leviciach

  


Tepelné rozvody v Leviciach prejdú v nasledujúcich rokoch významnou modernizáciou. Projekt s názvom „Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice“ zabezpečí spoločnosť Veolia Energia Levice, a.s., ktorá je hlavným dodávateľom tepla pre levické domácnosti. Investícia bude spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku schváleného vo výške
2 176 208,14 eur. Projekt sa bude realizovať od marca 2021 do augusta 2022.

 
Hlavným cieľom projektu bude rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Levice. Podstatná časť modernizácie tepelných rozvodov bude naplánovaná mimo vykurovaciu sezónu tak, aby dodávky teplej vody boli obmedzené len v minimálnej miere.
 
Komplexná rekonštrukcia rozvodov zabezpečí zníženie strát tepla, úsporu primárnych energetických zdrojov a emisií skleníkových plynov. Všetky tieto opatrenia súčasne prispejú k vyššiemu tepelnému komfortu koncových odberateľov.
 
Spoločnosť Veolia Energia Levice, a.s. je v 100%-nom vlastníctve Veolia Energia Slovensko, a. s., ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1992. Predmetom činnosti spoločnosti Veolia Energia Levice, a.s. je výroba a distribúcia tepla a elektriny, vrátane poskytovania podporných služieb pre elektrizačnú sústavu SR. Poslaním spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, pri trvalom znižovaní vplyvu výrobných procesov na životné prostredie.
 
 
 
Dátum