Vykurovacia sezóna a spustenie vykurovania

Vykurovacia sezóna sa podľa platnej slovenskej legislatívy začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. V tomto období sú výrobcovia tepla pripravení kedykoľvek spustiť dodávky tepla v závislosti od klimatických podmienok. Všetky zariadenia a rozvody tepla sú po potrebnej údržbe a môžu prejsť na plnú prevádzku.

Prečo sa však nekúri hneď od 1. septembra?

Slovenská legislatíva, konkrétne Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa presne definuje, za akých podmienok sa začne dodávať teplo určené na vykurovanie.
„Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak:
a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C  a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a 
b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C.“

Nábeh vykurovania je komplexný proces

Zamestnanci Veolie pozorne sledujú vývoj počasia a v prípade splnenia vyššie uvedenej podmienky okamžite spúšťajú všetky potrebné zariadenia a systémy na dodávku tepla do ústredného kúrenia (ÚK). Spustenie vykurovania je časovo aj vecne náročný proces. V závislosti od rozsahu sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT) môže spustenie trvať niekoľko hodín a pri komplikovaných a rozsiahlych sústavách až niekoľko dní. Počas nábehu systému CZT na vykurovanie je nutné vykonať celý rad opatrení, mechanických a diaľkových zásahov do tepelnoenergetických zariadení, ako je kontrola prietočnosti sústavy  (otvorenie mechanických, diaľkovo riadených ventilov, armatúr), nábeh čerpadiel a regulačných prvkov sústavy, doplnenie, dotlakovanie sústavy po realizácii rekonštrukčných prác na strane odberateľa (bytového domu). Je potrebné skontrolovať správne nastavenie hydraulického vyváženia sústav a v neposlednom rade skontrolovať tesnosť spojov celej rozvodnej časti sústavy vrátane výmenníkov. Samotným primárnym začiatkom kúrenia sa však činnosť pracovníkov prevádzky a údržby  technologických zariadení sústavy centrálneho zásobovania teplom nekončí. Špecialisti z odboru energetických technológií kontinuálne vyhodnocujú priebeh a efektivitu dodávok tepla, pracovníci odborných profesijných činností realizujú fyzické úpravy, nastavovanie a vyladenie riadiacich a ostatných funkčných celkov sústavy.

Faktory, ktoré vplývajú na rýchlosť vykúrenia jednotlivých objektov

Na samotnú rýchlosť vykúrenia jednotlivých objektov či bytov vplýva niekoľko faktorov. Dôležité je najmä vyregulovanie rozvodov v bytovom dome. Ak systém rozvodov nie je správne vyregulovaný, niektoré byty v tom istom paneláku majú radiátory horúce, iné, naopak, letné. Túto činnosť zabezpečuje správcovská spoločnosť, keďže Veolia dodáva teplo a spravuje rozvody po pätu jednotlivých bytových domov.

Ďalší faktor, ktorý vplýva na rýchlosť vykúrenia, je orientácia bytového domu. Južné byty sa vykurujú rýchlejšie ako tie, ktoré sú orientované na sever, aj napriek tomu, že radiátory majú rovnakú teplotu. Je dôležité, aby vykurovacie telesá (termostatické hlavice na radiátoroch) boli ešte pred spustením vykurovania otvorené na maximum. Predíde sa tým komplikáciám so zavzdušnením systému. Správca bytového domu musí na túto skutočnosť obyvateľov upozorniť a v prípade potreby koordinovať odstránenie zavzdušnenia v konkrétnych bytových jednotkách a pri odstraňovaní aj spolupracovať.

Cieľom našej spoločnosti je tepelný komfort v domácnostniach, preto sme pripravení ochotne poradiť v prípade porúch a anomálií na strane zariadení odberateľa, odporučiť vhodné materiálové a servisné kapacity a v neposlednom rade aj konzultovať všetky pripomienky a otázky týkajúce sa úspory energií, riešiť drobné problémy s vykurovaním, ako je napríklad spôsob odvzdušnenia sústavy a pod.     


Informácie o spustení vykurovania v jednotlivých lokalitách nájdete na tomto odkaze.
 

Dátum