Centrálne zásobovanie teplom od Veolie

Pre našich zákazníkov sme pohodlným a bezpečným riešením vykurovania aj v čase energetickej krízy. Pokúsime sa stručne zhrnúť, čo vám ponúkame a akú výhodu poskytujú naše sústavy centralného zásobovania teplom (CZT).
 
Komfort a pohodlie na prvom mieste
 
Všetko potrebné na zabezpečenie dodávky tepla až ku konečnému spotrebiteľovi zariadime my. Vždy sa môžete spoľahnúť na nepretržitý dohľad nášho dispečingu a na nonstop havarijnú službu. Naši odborníci sa priebežne starajú o dôkladnú údržbu a obnovu tepelných zariadení. Zabezpečujeme pravidelné servisné kontroly a revízie zariadení. Náš zákazník má jedinú starosť: otočiť termoregulačným ventilom na radiatore a nastaviť si požadovanú teplotu alebo otočiť kohútikom vodovodnej batérie.
 
Myslíme a konáme ekologicky
 

  • CZT je ekologický spôsob vykurovania a moderný nástroj prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo,
  • teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých bytových domov súčasne,
  • centrálny zdroj je neustále monitorovaný – kontrolovaný a musí spĺňať prísne limity vypúšťaných emisií, v zmysle zákona,
  • CZT účinne využíva obnoviteľné zdroje energie, kombinovanú výrobu elektriny a tepla, čím maximalizujeme účinnosť paliva a zároveň znižujeme produkciu emisií


Čím viac odberateľov tepla bude, tým bude cena nižšia
 
V CZT platí jednoduchá rovnica: čím je odber tepla zo systému CZT v dôsledku väčšieho počtu odberateľov vyšší, tým je celková jednotková cena za dodávku tepla nižšia. Čím viac odberateľov odoberá teplo z jedného zdroja, tým viac stúpa objem vyrobeného tepla a náklady spojené s dodávkou tepla sú pre všetkých nižšie.
Na trhu dokážeme nakúpiť palivo za výhodnejších podmienok ako malí odberatelia, okrem toho máme k dispozícii tím odborníkov, ktorí na dennej báze sledujú vývoj na trhu a vyhodnocujú všetky dostupné informácie, ktoré majú vplyv na konečnú cenu.
 
Naša cena je konečná
 
Cena od Veolie zahŕňa všetky náklady na dodávku tepla a teplej vody vrátane investícií do obnovy zdrojov a rozvodov. Pri stanovení ceny tepla nefunguje svojvoľnosť. Cenu tepla, respektíve všetky náklady spojené s výrobou a s distribúciou tepla, detailne skúma, posudzuje, schvaľuje a reguluje nezávislá inštitúcia, ktorou je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
 
 
Spoľahlivo a bezpečne: istota tepla po celý rok
 
Pripojenie do systému CZT užívateľov zbavuje dlhodobého rizika nestabilnej kvality dodávok tepla a hrozby neprimeranej ceny. Zároveň je garanciou bezpečnosti a spoľahlivosti. CZT je moderný, ekologický, bezpečný a komfortný spôsob výroby a dodávky tepla za prijateľnú, trvalo udržateľnú cenu.
 
Všetky procesy stále sledujeme, a keď nastane porucha alebo havária, okamžite ju riešime. Teplo vyrábame v bezpečnej vzdialenosti. K vám je prenášané v podobe horúcej vody, ktorá nehorí, nie je jedovatá a ani nemôže vybuchnúť. Vždy však máme pripravené aj záložné zdroje tepla, takže s nami máte istotu stabilných a bezpečných dodávok tepelnej energie.
 
Sme inovatívni: kráčame s dobou
 
V systéme CZT sú u nás ako u výrobcu tepla zakomponované všetky najnovšie technologické prvky, ktoré vždy dokážu dodávať teplo a teplú vodu odberateľom. Technické zariadenia, ako napríklad čerpadlá, kotly a tepelné rozvody, sú nepretržite monitorované. Sústava CZT je online riadená 24 hodín denne 7 dní v týždni z centrálneho dispečingu. Takto možno identifikovať a odstrániť prípadné poruchy v dodávke tepla skôr, ako sa to prejaví u odberateľa.
 
CZT v Európe
 
Pre modernú Európu je systém CZT privilégiom.
Európske krajiny, kde podiel obyvateľov, ktorí využívajú CZT, prekračuje 50 %, sú napríklad: Island (92 %), Lotyšsko (65 %), Dánsko (63 %), Estónsko (62 %), Litva (57 %), Poľsko (53 %), Švédsko (52 %) a Fínsko (50 %). Na Slovensku je to 35 % obyvateľov.
 
CZT a Slovensko
 
Systémy CZT na Slovensku zabezpečujú 54 % celkovej potreby tepla. Využíva ich 1,8 milióna obyvateľov v 306 mestách a v 650 000 bytoch.
 
V prípade, že potrebujete konzultovať akékoľvek vaše otázky k problematike zásobovania teplom či inými druhmi energií, ich cien, možností pripojenia na naše sústavy centrálneho zásobovania teplom, potrebu riešenia nových projektov v oblasti energetiky - neváhajte sa s dôverou obrátiť na odbor starostlivosti o zákazníkov.
 
 
Skupina Veolia Energia Slovensko – váš spoľahlivý dodávateľ tepla a teplej vody
Web: www.veoliaenergia.sk
E-mail: klient@veoliaenergia.sk
Telefón:  0906 105 207


CZT - opätovné pripojenie
CZT - leták

Dátum