Veolia Energia zmodernizuje tepelné hospodárstvo v Žiari nad Hronom

Tepelné rozvody v  Žiari nad Hronom prejdú v roku 2019 významnou modernizáciou. Projekt s názvom „Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom“ zabezpečí spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o, ktorá spravuje tepelné hospodárstvo v meste. Investícia bude spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku schváleného vo výške 878 107,98 eur.

V rámci obnovy a modernizácie tepelného hospodárstva v meste Žiar nad Hronom, ktorá prebieha postupne už od roku 2002, sa ďalšia obnova bude týkať zostávajúcich približne troch kilometrov rozvodov tepla na šiestich stavebných okruhoch, ktoré sú predmetom projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov. Navrhovaný projekt uvažuje so zrušením potrubného vedenia v tepelných kanáloch a jeho náhradu za nové bezkanálové potrubné vedenie. Podstatná časť modernizácie tepelných rozvodov je naplánovaná mimo vykurovaciu sezónu tak, aby dodávky teplej vody boli obmedzené  len v minimálnej miere.

Prínosom tejto významnej investície bude zvýšenie energetickej efektívnosti distribúcie tepla v meste Žiar nad Hronom. Použitím moderných technických riešení a materiálov sa významne znížia straty tepla pri distribúcii, dôjde k úspore nákladov na opravy, minimalizujú sa výpadky v dodávkach tepla a teplej vody a dôjde k zníženiu ekologickej záťaže životného prostredia úsporou primárnych energetických zdrojov. Všetky tieto opatrenia zároveň prispejú k zvýšeniu tepelného komfortu koncových odberateľov.

Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. pôsobí v meste Žiar nad Hronom od roku 2008. Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzka tepelnotechnických zariadení, ich údržba, oprava a komplexná modernizácia, ako aj distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody. Spoločnosť prevádzkuje viac ako 200 domových odovzdávacích staníc a približne 15 kilometrov rozvodov tepla. Priamo zásobuje teplom a teplou vodou 235 objektov, z toho 175 bytových domov a 60 nebytových objektov.

Dátum: 
pondelok, 12 marec, 2018