Veolia Energia zmodernizovala rozvody tepla v Slavošovciach


 
Tepelné rozvody na sídlisku v Slavošovciach prešli významnou modernizáciou. Projekt s názvom „Rekonštrukcia rozvodov tepla Slavošovce“ zabezpečila spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., ktorá je dodávateľom tepla pre slavošovské domácnosti. Investícia bola spolufinancovaná Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku schváleného vo výške 317 357,39 eur. Projekt sa realizoval od mája 2018 do mája 2019.

 
Hlavným cieľom investície bola rekonštrukcia tepelných rozvodov ústredného kúrenia a teplej vody v rámci účinného  systému centralizovaného zásobovania teplom v obci Slavošovce. V rámci modernizácie prebehla predovšetkým výmena a modernizácia existujúcich rozvodov pre ústredné kúrenie a teplú vodu, inštalácia nových čerpadiel a  meracích a regulačných zariadení. Podstatná časť modernizácie tepelných rozvodov bola naplánovaná mimo vykurovaciu sezónu tak, aby dodávky teplej vody boli obmedzené  len v minimálnej miere.
 
Komplexná rekonštrukcia rozvodov zabezpečí zvýšenie účinnosti distribúcie tepla o 11 %, zníženie strát pri jeho distribúcii a úsporu primárnych energetických zdrojov. Zároveň dôjde k poklesu emisií znečisťujúcich látok, predovšetkým CO2. Všetky tieto opatrenia súčasne prispejú k vyššiemu tepelného komfortu koncových odberateľov.
 
Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. je významným dodávateľom tepla pre domácnosti v Slavošovciach. Od roku 2006 spoločnosť prevádzkuje systémy centralizovaného zásobovania a tepelnotechnické zariadenia v Košiciach a pre viaceré malé mestá v regióne východného Slovenska.  Spoločnosť je v 100%-nom vlastníctve Veolia Energia Slovensko, a. s., ktorá pôsobí na Slovensku 25 rokov.