Veolia Energia zmodernizovala rozvody tepla v Plešivci


 
Tepelné rozvody v Plešivci prešli významnou modernizáciou počas roka 2019 a 2020. Projekt s názvom „Rekonštrukcia ležatých rozvodov ÚK a TÚV na okruhu plynovej kotolne v obci Plešivec“ zabezpečila spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., ktorá je hlavným dodávateľom tepla pre domácnosti v Plešivci. Investícia bola spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku schváleného vo výške 256 485,60 eur.

 
Hlavným cieľom investície bola rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla v rámci účinného  systému centralizovaného zásobovania teplom v Plešivci a hydraulické vyregulovanie sústavy po rekonštrukcii. Podstatná časť modernizácie tepelných rozvodov sa realizovala mimo vykurovaciu sezónu tak, aby dodávky teplej vody boli obmedzené  len v minimálnej miere.
 
V rámci modernizácie prebehla predovšetkým výmena existujúcich vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV v existujúcich trasách  s využitím predizolovaných potrubných systémov. V rámci hydraulického vyregulovania a optimalizácie distribúcie energie v sieti boli nainštalované nové meracie a regulačné zariadenia.
 
Komplexná rekonštrukcia rozvodov zabezpečí zvýšenie účinnosti distribúcie tepla o 10 %, zníženie strát pri jeho distribúcii a úsporu primárnych energetických zdrojov. Zároveň dôjde k poklesu emisií znečisťujúcich látok, predovšetkým CO2. Všetky tieto opatrenia súčasne prispejú k vyššiemu tepelného komfortu koncových odberateľov.
 
Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.  je hlavným dodávateľom tepla pre domácnosti v Plešivci. Od roku 2006 prevádzkuje systémy centralizovaného zásobovania a tepelnotechnické zariadenia v Košiciach a pre viaceré malé mestá v regióne východného Slovenska.  Spoločnosť je v 100%-nom vlastníctve Veolia Energia Slovensko, a. s., ktorá pôsobí na Slovensku už 25 rokov.