Veolia Energia zmodernizovala rozvody tepla v Medzeve


 
Tepelné rozvody na sídlisku Mladosť v Medzeve prešli významnou modernizáciou. Projekt s názvom „Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev“ zabezpečila spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., ktorá je hlavným dodávateľom tepla pre domácnosti v Medzeve. Investícia bola spolufinancovaná Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku schváleného vo výške 597 535,45 eur. Projekt sa realizoval od júna 2018 do júla 2019.
 

Hlavným cieľom investície bola rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla v rámci účinného centralizovaného systému zásobovania teplom na sídlisku Mladosť v Medzeve a hydraulické vyregulovanie sústavy po rekonštrukcii. Podstatná časť modernizácie tepelných rozvodov bola naplánovaná mimo vykurovaciu sezónu tak, aby dodávky teplej vody boli obmedzené len v minimálnej miere.
 
V rámci modernizácie prebehla predovšetkým výmena existujúcich  potrubných  rozvodov ÚK a TÚV s návrhom nových trás s využitím predizolovaných systémov. V rámci hydraulického vyregulovania a optimalizácie distribúcie energie v sieti boli nainštalované nové meracie a regulačné zariadenia.
 
Komplexná rekonštrukcia rozvodov zabezpečí zvýšenie účinnosti distribúcie tepla o 15 %, zníženie strát pri jeho distribúcii a úsporu primárnych energetických zdrojov. Zároveň dôjde k poklesu emisií znečisťujúcich látok, predovšetkým CO2. Všetky tieto opatrenia súčasne prispejú k vyššiemu tepelného komfortu koncových odberateľov.
 
Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.  je hlavným dodávateľom tepla pre domácnosti v meste Medzev. Od roku 2006 spoločnosť prevádzkuje systémy centralizovaného zásobovania a tepelnotechnické zariadenia v Košiciach a pre viaceré malé mestá v regióne východného Slovenska. Spoločnosť je v 100%-nom vlastníctve Veolia Energia Slovensko, a. s., ktorá pôsobí na Slovensku 25 rokov.