Veolia Energia zmodernizovala rozvody tepla v Leviciach

  Tepelné rozvody v Leviciach prešli významnou modernizáciou. Projekt s názvom „Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice“ zabezpečila spoločnosť Veolia Energia Levice, a.s., ktorá je hlavným dodávateľom tepla pre levické domácnosti. Investícia bola spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku schváleného vo výške 1 791 493,60 eur. Projekt sa realizoval od marca 2021 do augusta 2022.
 
Hlavným cieľom projektu bol rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Levice. Podstatná časť modernizácie tepelných rozvodov bola naplánovaná mimo vykurovaciu sezónu tak, aby dodávky teplej vody boli obmedzené len v minimálnej miere.
 
Komplexná rekonštrukcia rozvodov zabezpečila zníženie strát tepla, úsporu primárnych energetických zdrojov a emisií skleníkových plynov. Všetky tieto opatrenia súčasne prispeli k vyššiemu tepelnému komfortu koncových odberateľov.
 
Spoločnosť Veolia Energia Levice, a.s. je v 100%-nom vlastníctve Veolia Energia Slovensko, a. s., ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1993. Predmetom činnosti spoločnosti Veolia Energia Levice, a.s. je výroba a distribúcia tepla a elektriny, vrátane poskytovania podporných služieb pre elektrizačnú sústavu SR. Poslaním spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, pri trvalom znižovaní vplyvu výrobných procesov na životné prostredie.
 
 
Dátum