Rozvody tepla v Leviciach prešli významnou modernizáciou

Od mája do októbra 2022 bola postupne realizovaná rekonštrukcia časti systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) na území mesta Levice. Rekonštrukciou sa obnovila časť hlavných horúcovodných rozvodov tepla v úseku od ul. Kpt. Nálepku po ulicu Vajanského. Realizáciou tejto rekonštrukcie sa zvýši účinnosť tepelných rozvodov,  znížia sa straty a zvýši sa spoľahlivosť dodávky tepla do sústavy CZT,  čo bude mať  v konečnom dôsledku  pozitívny vplyv na celkovú cenu tepla pre odberateľov. 

Cieľom bolo skrátenie odstávok teplej vody

V rámci modernizácie bol realizovaný nový horúcovodný rozvod tepla dimenzie DN 350 a DN 300 v trase  pôvodného horúcovodu v dĺžke trasy 1 106 metrov. Potrubný rozvod bol realizovaný z predizolovaného potrubia od spoločnosti Isoplus. Kompenzácia dilatácií potrubia je riešená kompenzátormi a pred zasýpaním potrubia bola použitá metóda kompenzácií dilatácie potrubia tzv. tepelným predpätím. Celá realizácia bola riešená v dvoch etapách s cieľom maximálne skrátiť čas odstávky výmenníkových staníc napájaných v dotknutej časti horúcovodných rozvodov.

Veolia inštalovala náhradný zdroj na dodávku tepla

Okrem toho v snahe minimalizovať odstávky teplej vody pri výmene potrubí bol inštalovaný náhradný tepelný zdroj (mobilná plynová kotolňa), ktorý zabezpečoval dodávku tepla do horúcovodných rozvodov z druhej strany. Týmto opatrením sa zabezpečovala dodávka tepla pre 51 odberných miest (2 206 bytov), ktoré by v opačnom prípade zostali po celý čas realizácie rekonštrukčných prác bez tepla.

Prípadné kolízie sa podarilo spoločne vyriešiť 

Pri realizácii, aj napriek vedeniu nového potrubia v pôvodnej trase, došlo k viacerým kolíziám s inými vedeniami inžinierskych sietí. Bolo nutné operatívne riešiť prekládky elektrického podzemného vedenia, rozvodov pitnej vody a káblov spoločnosti T-Com. Našťastie v spolupráci všetkých zainteresovaných od investora stavby, zhotoviteľa stavby, správcov týchto inžinierskych sietí, ktorí nehľadali dôvod, ale spôsob, sa termíny ukončenia prác extrémne nepredlžovali.

 

 

Dátum