Fakturácia za teplo: zjednodušené vysvetlenie zložitého systému

Vzhľadom na turbulentné obdobie v cenách energií si naši klienti môžu klásť otázku, koľko vlastne platia za teplo, prečo práve danú sumu, prípadne riešia, akou metodikou im je fakturovaná dodávka tepla. Tieto otázky sú aktuálne predovšetkým po doručení faktúr, resp. zálohových platieb na vyššie sumy od správcovských spoločností v porovnaní s rokom 2022.

Poďme si preto spoločne prejsť celkový systém fakturácie tepla z pohľadu konečného spotrebiteľa, ktorým sú v našom prípade domácnosti.

fakturacia

Komu vlastne domácnosti platia za teplo?

Medzi našou spoločnosťou a domácnosťami je blízka prepojenosť, keďže teplá voda a tepelné médium, ktoré im cirkuluje v radiátoroch, sú vyrobené a dodávané spoločnosťou Veolia. Avšak domácnosti, resp. bytový dom, štandardne zmluvne zastupuje správcovská spoločnosť, ktorá má priamy obchodný vzťah a komunikuje s našou spoločnosťou. 

Práve správcovská spoločnosť dohliada na úhrady nami vystavených  faktúr za dodávku tepla a teplej vody. Na základe predpokladanej ročnej spotreby a stanovenej jednotkovej ceny tepla vám správcovská spoločnosť určuje zálohové platby pre byt.

Správca dostáva od našej spoločnosti každý mesiac faktúry za objekt ako celok, ktoré nám uhrádza ako náš obchodný partner, zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov vášho objektu. Zálohové platby sa snaží nastaviť tak, aby boli primerané  spotrebe a cene energie. Za teplo teda platíte našej spoločnosti, ale sprostredkovane cez správcovskú spoločnosť.

Čo je to zálohová platba?

Ide o predpis mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu, prípadne nebytového priestoru, ktorého súčasťou sú aj platby za teplo na vykurovanie a za teplo na prípravu teplej vody. Zálohové platby sú súborom nákladov energií za dodávky pre byt, spoločné priestory a i., ktoré sú zmluvne riešené vcelku pre bytový dom a správca ich potom rozpočítava medzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

Za čo domácnosti platia a ako si vedia skontrolovať platby za teplo?

Domácnosti majú informácie o platbách za teplo po rozpočítaní nákladov za nehnuteľnosť, ktoré sú merané pomerovými meračmi tepla a sú umiestnené priamo na radiátoroch. V prípade teplej vody je to zase bytový vodomer na teplú vodu, na základe ktorého správca vypočíta spotrebu teplej vody podľa podielu na celkovej spotrebe objektu.

Domácnosti si vedia skontrolovať svoje pomerové merača v byte (v čase odpočtu) a porovnať si ich s tým, čo správcovská spoločnosť uviedla vo vyúčtovaní za byt. Ak si chcú overiť celkové náklady objektu za teplo, správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť faktúru za teplo, prípadne aj zmluvu o dodávke a odbere tepla, kde sú celá schéma a spôsob fakturácie detailne popísané.

Domácnosti sa stretávajú s rôznymi cenami tepla. Aký je medzi nimi rozdiel?

Návrh  ceny tepla je schvaľovaný Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe kalkulácie všetkých nákladov na jeho výrobu a distribúciu od našej spoločnosti. Takto je schvaľovaná tzv. maximálna, resp. určená cena tepla, ktorá pre dané obdobie znamená cenový strop. 

V priebehu roka však domácnostiam často fakturujeme cenu tepla, ktorá je nižšia ako maximálna cena tepla (schválená ÚRSO) – to je takzvaná fakturačná cena tepla. Po ukončení roka domácnostiam zasielame vyúčtovaciu faktúru, v ktorej je výsledná cena tepla. Tá zohľadňuje skutočné oprávnené náklady, na základe ktorých má koncový odberateľ po vypočítaní rozdielu oproti fakturačnej cene tepla buď preplatok, alebo nedoplatok.

Z čoho sa skladá cena tepla?

Cena tepla je dvojzložková. Jedna časť zohľadňuje všetky náklady výrobcu  a dodávateľa na spotrebované energetické nosiče, ako je napr. zemný plyn, biomasa a podobne, potrebné na  výrobu tepla ako takú, ale aj na spotrebu technologických hmôt, elektrickej energie a i. Ide o variabilnú zložku ceny tepla (eur/kWh), ktorá sa násobí nameranou spotrebou skutočne odobratého tepla v kWh (údaj z fakturačných meračov).

Položky, ktoré súvisia so samotným prevádzkovaním všetkých tepelnotechnických zariadení sústavy CZT, ako napríklad opravy, údržba, investície, nájomné, poplatky za znečistenie ovzdušia, revízne kontroly, mzdy pracovníkov a iné režijné náklady, sú súčasťou fixnej zložky ceny tepla (eur/kW), ktorá sa násobí regulačným príkonom (kW). Ten sa počíta pre každé odberné miesto zvlášť, platí na celé regulačné obdobie (aktuálne 2023 – 2027) a vypočíta sa ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v roku 2021 a počtu hodín 5 300.

faktura

Prečo je cena tepla vyššia oproti roku 2022?

Uplynulý rok 2022 bol v energetike poznačený vznikom a prudkou akceleráciou bezprecedentnej krízy spojenej s rastom cien energetických nosičov – komodít. Predovšetkým zemný plyn a elektrická energia výraznou mierou ovplyvnili celkové náklady na výrobu tepla v sústavách centrálneho zásobovania teplom (CZT). Energetická cenová kríza naďalej pretrváva a v roku 2023 jej dôsledky spolu s vysokou mierou inflácie pociťujú bez rozdielu všetci odberatelia. K nárastu koncových cien došlo s účinnosťou od 1. 1. 2023 aj v sektore teplárenstva.

Skupina Veolia Energia Slovensko už pred začiatkom energetickej krízy aktívne upozorňovala štátne orgány a kompetentné organizácie na nevyhnutnosť hľadania primárne takého riešenia, ktoré zmierni prvotný prudký nárast cien energií a zároveň bude v horizonte minimálne dvoch- troch rokov udržateľné aj pre všetkých odberateľov tepla zo systémov CZT. Za týmto účelom v spolupráci so Slovenským zväzom výrobcov tepla efektívne rokovala s Ministerstvom hospodárstva SR a s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a predkladala viaceré komplexné návrhy riešení.

Sú fakturačné ceny rovnaké pre bytové a nebytové objekty?

Po prvý raz od roku 2010 naša skupina pristúpila k stanoveniu rozdielnej fakturačnej ceny tepla pre bytové a nebytové objekty. Táto skutočnosť súvisí s vydaním nariadenia Vlády SR č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla výhradne pre bytové objekty, okrem dodávky tepla do nebytového priestoru v bytovom objekte so samostatným odberným miestom. V zmysle tohto nariadenia je limit nárastu ceny tepla od 1. 1. 2023 stanovený vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej pre rok 2022 zvýšenej o 20 eur na MWh (vrátane DPH).

V prípade, že sa v roku 2022 fakturovala cena nižšia, ako vyplýva z posledného rozhodnutia ÚRSO na rok 2022, môže nastať, že vo fakturačnej cene tepla na rok 2023 je medziročný nárast ceny tepla pre bytové objekty o niečo vyšší ako uvedených 20 eur vrátane DPH za MWh.

Pre nebytové objekty však Vláda SR žiadny exaktný priamy či nepriamy kompenzačný mechanizmus do praxe neaplikovala, preto musia títo odberatelia znášať prudký nárast nákladov na výrobu a distribúciu tepla v plnej miere.

Kompenzácie by mali cenu tepla znížiť. Platí to pre všetkých odberateľov?

Keďže nastavená fakturačná cena tepla na rok 2023 v zmysle vyššie uvedeného nariadenia Vlády SR dodávateľom v nijakom prípade nepokrýva náklady súvisiace s výrobou a s distribúciou tepla koncovým odberateľom, rozdiel medzi nákladovou a fakturačnou cenou dodávateľom kompenzuje štát z prostriedkov štátneho rozpočtu. Tento mechanizmus sa však uplatňuje len na spotrebované teplo bytových objektov.

Ako môže Veolia pomôcť svojim odberateľom?

V prípade pozitívneho vývoja cien energií môže byť výsledná skutočná cena tepla nižšia, než je aktuálne nastavená fakturačná cena, čo bude zohľadnené vo vyúčtovacej faktúre za rok 2023. Radi by sme zdôraznili, že fakturačná cena tepla dôsledne zohľadňuje vývoj nákladov na výrobu tepla v CZT, ktorých oprávnenosť posudzuje a schvaľuje ÚRSO.

Chceme našich odberateľov ubezpečiť, že tak, ako to bolo doteraz, v prípade pozitívneho vývoja cien vstupov a reálne nižšej ročnej spotreby tepla oproti plánovaným hodnotám v zmysle zákonov o regulácii, vždy pristúpime k prepočítaniu reálnych nákladov na výrobu a distribúciu, výsledkom čoho sú tzv. vratky z ročného vyúčtovania za spotrebované teplo.

Uvedomujeme si, že súčasná situácia s cenami energií je mimoriadne náročná a má výrazný negatívny dosah na našich odberateľov, predovšetkým na tie skupiny, ktorým sa neušla nijaká pomoc zo strany štátu. Sme preto, samozrejme, pripravení byť maximálne nápomocní všetkým našim odberateľom pri hľadaní riešení, ako túto náročnú situáciu zvládnuť.

petrzalka