Obstarávanie

Obstarávanie vo Veolii Energia je v súlade so zásadami transparentnosti a kvality pri výbere dodávateľov.

Tovary, služby a práce sú pre naše potreby zabezpečované v súlade s požiadavkou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Spoločnosť je obstarávateľom podľa § 8 ods. 3 písm. c), pričom na základe § 1 ods. 2 písm. s) aplikuje postupy verejného obstarávania na zadávanie zákaziek, ktorých cena bez DPH je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2 písm. f), okrem zadávania zákaziek podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Postup podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa aplikuje pre nadlimitné metódy, ostatné postupy sa riadia internými metódami výberu dodávateľov pre neverejné zákazky, pri rešpektovaní legislatívy SR (najmä Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné predpisy).

ISO

Na uskutočnenie svojich záväzkov je naša spoločnosť vybavená integrovaným systémom riadenia kvality, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

 
Prebiehajúce verejné súťaže:

 
Vyhlásenie výsledku Obchodnej verejnej súťaže na predmet "Modernizácia riadiaceho systému na kotolni K-12, MČ Dúbravka, Bratislava  
Vyhlásenie výsledku Obchodnej verejnej súťaže na predmet "Modernizácia riadiaceho systému na kotolni K-18, MČ Dúbravka, Bratislava
Vyhlásenie výsledku Obchodnej verejnej súťaže na predmet "Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu K-15 od PK po Pod záhradami 2182/2A, MČ Dúbravka, Bratislava"

Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu K19 od PK po Homolovu 10 a penzión (Pri kríži 24-30) - Výzva na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu K19 od PK po Homolovu 10 a penzión (Pri kríži 24-30) - Záznam z prieskumu trhu 
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predmet "Modernizácia riadiaceho systému na kotolni K-18, MČ Dúbravka, Bratislava"